تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

پایگاه مجازی کاریابی آزمایشگاهیان
  ParaMed.ir

  • دانشجویان و افراد جویای کار می توانند
با تکمیل  فرم کارجویان ، در خواست خود را در معرض دید مسئولین فنی آزمایشگاه ها و مدیران شرکت ها قرار دهند.

کاریابی- کارجویان
مشخصات فردی
help
help
اطلاعات تماس
help
help
help
help
سوابق تحصیلی
help
help
help
سوابق شغلی
help
help
help
تجربه کار
در صورتی که تجربه کار کردن با هریک از دستگاه های آزمایشگاهی را دارید در فرم زیر بنویسد
help
help
help
اطلاعات تکمیلی
help
help
ممانعت از سابمیت ماشینی
help