تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

نام و نام خانوادگی: افشین
تلفن تماس: 09123041960
تاریخ ثبت درخواست: 1395/6/20
عنوان: درخواست اطلاعات در مورد شرکت بنیامین طب روز کیش benyamin teb
متن: با سلام اینجانب نیاز به مشورت در رابطه با ساخت و طراحی کیت تشخیص سریع دارم که شامل یک کیف جاساز برای یک عدد فالکن آزمایشگاهی، اسکالپل، یک شیشه 100 یا 250 میلی لیتری، دو شیشه 25 یا 50 میلیلیتری و بروشور استفاده از کیت باشد. در صورت امکان بنده را راهنمایی فرمایید
نام و نام خانوادگی: افشین
تلفن تماس: 09123041960
تاریخ ثبت درخواست: 1395/6/20
عنوان: درخواست اطلاعات در مورد شرکت بایرکس فارس
متن: با سلام اینجانب نیاز به مشورت در رابطه با ساخت و طراحی کیت تشخیص سریع دارم که شامل یک کیف جاساز برای یک عدد فالکن آزمایشگاهی، اسکالپل، یک شیشه 100 یا 250 میلی لیتری، دو شیشه 25 یا 50 میلیلیتری و بروشور استفاده از کیت باشد. در صورت امکان بنده را راهنمایی فرمایید
نام و نام خانوادگی: افشین
تلفن تماس: 09123041960
تاریخ ثبت درخواست: 1395/6/20
عنوان: درخواست اطلاعات در مورد شرکت پارس طوس
متن: با سلام اینجانب نیاز به مشورت در رابطه با ساخت و طراحی کیت تشخیص سریع دارم که شامل یک کیف جاساز برای یک عدد فالکن آزمایشگاهی، اسکالپل، یک شیشه 100 یا 250 میلی لیتری، دو شیشه 25 یا 50 میلیلیتری و بروشور استفاده از کیت باشد. در صورت امکان بنده را راهنمایی فرمایید
نام و نام خانوادگی: افشین
تلفن تماس: 09123041960
تاریخ ثبت درخواست: 1395/6/20
عنوان: درخواست اطلاعات در مورد شرکت پارس ژن
متن: با سلام اینجانب نیاز به مشورت در رابطه با ساخت و طراحی کیت تشخیص سریع دارم که شامل یک کیف جاساز برای یک عدد فالکن آزمایشگاهی، اسکالپل، یک شیشه 100 یا 250 میلی لیتری، دو شیشه 25 یا 50 میلیلیتری و بروشور استفاده از کیت باشد. در صورت امکان بنده را راهنمایی فرمایید
نام و نام خانوادگی: افشین
تلفن تماس: 09123041960
تاریخ ثبت درخواست: 1395/6/20
عنوان: درخواست اطلاعات در مورد شرکت پادتن علم Padtan
متن: با سلام اینجانب نیاز به مشورت در رابطه با ساخت و طراحی کیت تشخیص سریع دارم که شامل یک کیف جاساز برای یک عدد فالکن آزمایشگاهی، اسکالپل، یک شیشه 100 یا 250 میلی لیتری، دو شیشه 25 یا 50 میلیلیتری و بروشور استفاده از کیت باشد. در صورت امکان بنده را راهنمایی فرمایید
نام و نام خانوادگی: افشین
تلفن تماس: 09123041960
تاریخ ثبت درخواست: 1395/6/20
عنوان: درخواست اطلاعات در مورد شرکت پادتن دانش
متن: با سلام اینجانب نیاز به مشورت در رابطه با ساخت و طراحی کیت تشخیص سریع دارم که شامل یک کیف جاساز برای یک عدد فالکن آزمایشگاهی، اسکالپل، یک شیشه 100 یا 250 میلی لیتری، دو شیشه 25 یا 50 میلیلیتری و بروشور استفاده از کیت باشد. در صورت امکان بنده را راهنمایی فرمایید
نام و نام خانوادگی: افشین
تلفن تماس: 09123041960
تاریخ ثبت درخواست: 1395/6/20
عنوان: درخواست اطلاعات در مورد شرکت کارآمد طب Karamad Teb
متن: با سلام اینجانب نیاز به مشورت در رابطه با ساخت و طراحی کیت تشخیص سریع دارم که شامل یک کیف جاساز برای یک عدد فالکن آزمایشگاهی، اسکالپل، یک شیشه 100 یا 250 میلی لیتری، دو شیشه 25 یا 50 میلیلیتری و بروشور استفاده از کیت باشد. در صورت امکان بنده را راهنمایی فرمایید
نام و نام خانوادگی: افشین
تلفن تماس: 09123041960
تاریخ ثبت درخواست: 1395/6/20
عنوان: درخواست اطلاعات در مورد شرکت پادتن گستر ایثار PGI
متن: با سلام اینجانب نیاز به مشورت در رابطه با ساخت و طراحی کیت تشخیص سریع دارم که شامل یک کیف جاساز برای یک عدد فالکن آزمایشگاهی، اسکالپل، یک شیشه 100 یا 250 میلی لیتری، دو شیشه 25 یا 50 میلیلیتری و بروشور استفاده از کیت باشد. در صورت امکان بنده را راهنمایی فرمایید
نام و نام خانوادگی: افشین
تلفن تماس: 09123041960
تاریخ ثبت درخواست: 1395/6/20
عنوان: درخواست اطلاعات در مورد شرکت درمان‌ کاو Darman Kave
متن: با سلام اینجانب نیاز به مشورت در رابطه با ساخت و طراحی کیت تشخیص سریع دارم که شامل یک کیف جاساز برای یک عدد فالکن آزمایشگاهی، اسکالپل، یک شیشه 100 یا 250 میلی لیتری، دو شیشه 25 یا 50 میلیلیتری و بروشور استفاده از کیت باشد. در صورت امکان بنده را راهنمایی فرمایید
نام و نام خانوادگی: افشین
تلفن تماس: 09123041960
تاریخ ثبت درخواست: 1395/6/20
عنوان: درخواست اطلاعات در مورد شرکت زیست شیمی Ziest Chem Diagnostics
متن: با سلام اینجانب نیاز به مشورت در رابطه با ساخت و طراحی کیت تشخیص سریع دارم که شامل یک کیف جاساز برای یک عدد فالکن آزمایشگاهی، اسکالپل، یک شیشه 100 یا 250 میلی لیتری، دو شیشه 25 یا 50 میلیلیتری و بروشور استفاده از کیت باشد. در صورت امکان بنده را راهنمایی فرمایید
«« « 336/ » »»