غربالگری بیماری های متابولیک نوزادان با دستگاه Tandem Mass Spectrometry

جهت مشاهده تصویر بزرگتر بر روی تصویر زیر کلیک کنید
00
تعداد بازدید: 55

در ســالهای اخیر اســپکترومتری جرمی به عنوان یک روش مرجع و قابل اطمینان به آزمایشگاه های رفرنس، آزمایشگاه های پاتوبیولــوژی و دیگر مراکز فوق تخصصی نوزادان وارد شــده اســت. هدف اصلــی از برنامه غربالگری، تشــخیص اختلالات بالینی در جهت کاهش پراکندگی و مرگ ومیر حاصل از بیماری می باشــد. با اســتفاده از Spectrometry Mass Tandem برنامه غربالگری نوزادان بســیار ســاده تر شــده و ظرفیت تســت اختلالالت متابولیکی نادر در دوره نــوزادی افزایش پیداکرده اســت. دســتگاههای MS/MS-LC در فــاز اول و تنهــا با اســتفاده از یک قطره خون، قــادر به شناســایی و تعیین کمیت deoxyadenosine، adenosine، acids Amino ، Acylcarnitines و 1,2 succynilacetone می باشــند و قــادر بــه تشــخیص بیش از 40 اختلال متابولیســم مادرزادی هســتند. برای بیمارانی که در فاز اول مشــکوک به اختلالات مادرزادی متابولیســم هستند نیاز به آزمایش و تعیین مقدار acid Amino ها و Acylcarnitine ها در پلاسمای خون می باشد. در این روش با اســتفاده از طیف کروماتوگرافی به دســت آمده و با مقایسه سطح زیر منحنی در اســتاندارد داخلی با ماده هدف، تعیین مقدار انجام می گیرد. این روش بسیار دقیقتر بوده و مبنایی برای تجویز دارو و رژیمهای غذایی خاص خواهد بود. آزمایش غربالگری برای شناسایی نوزادان مبتلا به بیماریهای متابولیک مادرزادی می باشد. اینگونه بیماری ها باعث اختلال در واکنشهای سوخت وســاز بدن می شــوند. کودکان مبتلا به این بیماری های مادرزادی در معرض عوارض جدی و خطرناک این بیماری ها قرار دارند. بســیاری از بیماری های متابولیک در صورت تشــخیص زودهنگام قابل درمان بوده و می توان از بروز علائم شــدید و خطرناک ایــن بیماری ها جلوگیری کرد. در صورت تأخیر در تشــخیص و درمان، می تواند مشــکالت ذهنی و جســمی هم چون عدم توانایی حرکتی، عقب ماندگی ذهنی، ســوء تغذیه، عدم توانایی تکلم، سندروم داون و موارد دیگر را به دنبال داشته باشد. جهت انجام این آزمایش یک قطره خون از پاشنه پا چند روز پس از تولد و تغذیه نوزاد از شیر مادر گرفته شده و بر روی فیلترهای مخصوص قرار می گیرد که با استفاده از آن می توان بسیاری از اختلالات متابولیکی را شناسایی کرد. در اغلــب کــودکان مبتلا به بیماری‌های متابولیک مادرزادی ، نقص ژنتیکی در یک آنزیم دیده می شــود. به زبان ســاده، آنزیم ها مولکول هایی از بدن ما هســتند که مواد را از شکلی به شکل دیگر جهت تأمین مواد موردنیاز، تبدیل می کنند. تحقیقات متعددی مشخص نموده اند که پیش گیری از این بیماری ها به مراتب از درمان آنها کم هزینه تر می باشد. بنابراین در حال حاضر در بسیاری از ایالت های آمریکا، کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای توسعه یافته انجام این تست غربالگری بر روی نوزادان اجباری است. بیماریهــای متابولیک نــوزادان به هفت گروه؛ اختــلالات متابولیک اســیدهای آمینه، اختلالات متابولیک اکسیداسیون اسید های چرب، اختلالات اسید های ارگانیک، اختلالات اندوکرین، اختلالات اگزوکرین، هموگلوبینوپاتی وســایر اختلالات تقســیم می شوند. اختلال در مسیر متابولیسم این ترکیبات منجر به تجمع ترکیبات حد واسط با خواص سمی و کمبود محصول نهایی می گردد. اکثر این اختلالات وراثت مغلوب می باشــند. برای غربالگری جرمی روشهای جمع آوری نمونه و آنالیز بســیار ســاده، سریع و قابل اعتماد می باشــد. روش MS-MS با یک آنالیز مجزا و مدت زمان فقط یک دقیقه از لکه های کوچک خون، امکان تشــخیص آنالیتهای متعدد که اختلالات متعدد متابولیکی را بررسی می کند، فراهم می کند. همچنین با یک آنالیز پیشــرفته تر، میتوان به جداســازی و تعیین مقدار مؤلفه هایی که منجر به اینگونه بیماری ها می شــوند پرداخت. در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا و ازجمله ایران، در حال استفاده از این تکنولوژی می باشند.

توضیحات پرداخت داخلی

شرایط پرداخت متنوع و امکان خرید به صورت ریالی یا ارزی. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان واحد فروش شرکت تماس حاصل نمایید.

توضیحات پرداخت بین المللی

شرایط پرداخت متنوع و امکان خرید به صورت ریالی یا ارزی. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان واحد فروش شرکت تماس حاصل نمایید.

اطلاعات شرکت

شرکت مه زاد کالا
شرکت عضو ویژه - الماس (یکساله)
موقعیت روی نقشه
ایران
تهران
02188176554  - 02188176520  - 02188176577  - 02188176524 
توضیحات
غربالگری نوزادان غربالگری به روش‌هایی اطلاق می‌شود که با آنها می‌توان افراد به ظاهر سالمی را که از نظر ابتلاء به یک بیماری خاص در معرض خطر بیشتری هستند از افراد سالم شناسایی کرد. باید توجه داشت در مورد افرادی که پُرخطر محسوب می‌شوند برای تشخیص قطعی باید آزمایش‌های تکمیلی انجام شود. امروزه در بسیاری از کشورها برنامه‌های غربالگری نوزادان به صورت گسترده در دست انجام است که با استفاده از چند آزمایش ساده بر روی خون نوزاد صورت می‌گیرد. چرا باید این تست‌ها را انجام داد؟ غربالگری نوزادان برای تشخیص زودهنگام بیماری‌های مادرزادی بسیار خطرناک مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر این بیماری‌ها به موقع تشخیص داده نشوند ممکن است باعث بروز عقب‌ماندگی ذهنی، کندشدن رشد جسمی و حتی مرگ شوند. تاریخچة غربالگری نوزادان اولین برنامة غربالگری نوزادان حدود نیم قرن پیش در ایالات متحد آمریکا آغاز شد و امروزه حداقل در هفتاد کشور جهان، نوزادان به صورت اجباری و طبق قانون دست‌کم باید از نظر بیماری‌های کم‌کاری تیروئید و فنیل‌ کتونوری مورد آزمایش قرار گیرند. در ایران از سال 1381 در استان فارس تمامی نوزادان از نظر ابتلاء به سه بیماری کم‌کاری تیروئید، فنیل کتونوری و کمبود آنزیم G6PD (عامل بیماری فاویسم) مورد غربالگری قرار گرفتند و به تدریج از ابتدای سال 1385 دو بیماری دیگر، یعنی افزایش گالاکتوز و بیماری شربت افرا (MSUD) نیز به مجموعة مزبور اضافه شد. تست‌های غربالگری در چه زمانی باید انجام شوند؟ آزمایش‌هایی که در طرح‌های غربالگری مورد استفاده قرار می‌گیرند باید پیش از مرخص شدن نوزاد از بیمارستان و یا طی 5 روز اول پس از تولد انجام شوند. نمونه‌گیری چگونه انجام می‌شود؟ پس از گرم کردن پای نوزاد و تمیز کردن ناحیة مورد نظر با مادة ضد عفونی کنندة مخصوص، با استفاده از یک سوزن خاص (لانست) که به پاشنة پای نوزاد زده می‌شود، چند قطره خون بر روی کاغذ صافی مخصوص جمع‌آوری شده و پس از 3 تا 4 ساعت در حرارت اتاق خشک می‌شود. نتایج چگونه تفسیر می‌شوند؟ اگر نتیجة آزمایش غیر طبیعی باشد این بدان معنی نیست که نوزاد حتماً بیمار است بلکه مفهوم آن چنین است که باید تست‌های تکمیلی روی خون نوزاد انجام شود و همچنین مورد مشاورة پزشک متخصص اطفال قرار گیرد و آنگاه در صورت تأیید بیماری، درمان به سرعت آغاز گردد. روش درمان به نوع بیماری بستگی دارد و شامل رژیم‌های غذایی مخصوص و دارو است. چه بیماری‌هایی مورد غربالگری قرار می‌گیرند؟ تــرکــیـب بیماری‌های مــوجــود در طرح‌های غربــالگــری نوزادان در نواحــی مــختلف جهان متـفــاوت اسـت. طـرح پیشنهادی در حال حاضر شامل شش بیماری است: 1) کـم‌کـاری مـادرزادی تیروئید: این بیماری باعث کاهش سطح هورمون‌های غدة تیروئید و در نتیجه بروز عقب‌ماندگی جسمی و ذهنی شدید می‌شود. تشخیص به موقع و درمان دارویی مانع از بروز هر مشکلی شده و نوزاد به رشد طبیعی خود ادامه خواهد داد. 2) فنیل‌کتونوری: فنیل آلانــیـن یــکی از اسیدهای آمینـة مهم و ضروری بـدن است. نــقــص ژنــتـیـکی آنزیم‌هایی که بــاعث مصرف فنـیل آلانـین در چرخة سوخت و ساز بدن می‌شوند، باعث افزایش سطح آن در بدن و ظهور آن در ادرار می‌گردد. در صورت عدم درمان، سطح بالای فنیل آلانین به بافت مغز آسیب می‌رساند و عقب‌ماندگی ذهنی بروز می‌کند. تشخیص زودهنگام و درمان با رژیم‌های غذایی خاص سبب رشد طبیعی کودک می‌شود. 3) افزایش گالاکتوز (گالاکتوزمی): کودکان مبتلاء به این بیماری به دلیل نقص ژنتیکی در تولید برخی آنزیم‌ها قادر به استفاده از قند موجود در شیر (گالاکتوز) نخواهند بود. به همین دلیل گالاکتوز خون بالا رفته و می‌تواند سبب بروز آب مروارید و آسیب شدید کبدی و مغزی گردد. اولین علامت بروز آن استفراغ‌های طولانی و شدید است و در صورت عدم درمان، عوارض بسیار خطرناکی به دنبال دارد. 4) بزرگی و پرکاری مادرزادی غدة فوق کلیوی: در این بیماری بدن قادر به ساختن هورمون کورتیزول نبوده و این نقیصه باعث بروز عقب‌ماندگی جسمی و ذهنی و همچنین بروز صفات پسرانه در دختربچه‌ها می‌شود. تشخیص و درمان به موقع بیماری از بروز عوارض مزبور پیشگیری می‌کند. 5) بیماری شربت افرا: علت بروز این بیماری وجود اختلال مادرزادی در جذب و استفاده از چند نوع اسید آمینه است. در نتیجه سطح این اسیدهای آمینه در خون افزایش یافته و بویی شبیه بوی شکر سوخته و یا شیرة درخت افرا به مایعات بدن از جمله ادرار می‌دهد. تجمع اسیدهای آمینة مزبور به عقب‌ماندگی ذهنی شدید و حتی مرگ منجر می‌شود. 6) کمبود آنزیم G6PD (بیماری فاویسم): در این بیماری یکی از آنزیم‌های مهم گلبول‌های قرمز خون کاهش یافته و در نتیجه سبب از بین رفتن گلبول‌های قرمز پس از مصرف مواد اکسیدان نظیر برخی داروها و باقلا می‌شود. بیمار سریعاً دچار کم‌خونی شدید همراه شوک، سستی و بی‌حالی می‌گردد و نیز این بیماری در نوزادان می‌تواند دورة زردی را طولانی کند. شیوع این بیماری‌ها در ایران چقدر است؟ شیوع کم‌کاری مادرزادی تیروئید 1 به 3500، فنیل کتونوری 1 به 14000، افزایش گالاکتوز 1 به 40000، بیمــاری شـربت افرا 1 به 200000، پرکاری مادرزادی غدة فوق کلیوی 1 به 10000 و کمبود آنزیم G6PD بیش از 1 به 100 نفر است.
ویدئوهای مرتبط


نظرات بیندگان
نظر شما
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
سوال یا نظر شما : ( لطفا اطلاعات تماس خود را وارد کنید) :

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 55
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )