تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

تفسیر نتایج آزمایشگاهی
راهنمای تفسیر نتایج غیر طبیعی آزمایشگاهی
اطلس جامع علوم آزمایشگاهی
آزمایشات کاربردی در مامایی و زنان و زایمان
تفسیر تست های آزمایشگاهی در زنان و مامایی
مروری بر علوم آزمایشگاهی بالینی
بررسی آزمایشگاهی و بالینی مایعات بدن
مجموعه 15 هزار تست علوم آزمایشگاهی
آزمایش های کاربردی در مامایی
خون شناسی و بانک خون
آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی خون شناسی و بانک خون
Molecular genetic analysis of patient with rare bleeding disorders in South Iran
دستگاه های خودکار شمارنده سلولی
عوارض انتقال خون
آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی خون شناسی و بانک خون
سلامتی خون و پایش آن
اصول و روش های آزمایشگاهی در بانک خون
گروه های خونی و معرف های آن ها
هماتولوژی و انعقاد هنری 1991
ایمونولوژی و سرولوژی
ایمونولوژی رویت
کاربرد شواهد علمی در آزمایشگاه بالینی Evidence Based Laboratory Medicine
ایمونولوژی سلولی و مولکولی
ایمونولوژی به شیوه پرسش و پاسخ
آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی ایمنی شناسی و سرم شناسی
آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی ایمنی شناسی و سرم شناسی
الایزا
سنجش ایمنی نشان دار
ایمونوبیولوژی حاملگی طبیعی
تجزیه و انگل شناسی
آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی انگل شناسی و قارچ شناسی
آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی انگل شناسی و قارچ شناسی
روش های آزمایشگاهی در تشخیص دیسانتری آمیبی
آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی انگل شناسی و قارچ شناسی
آزمایشات اسپرم بر اساس WHO
آزمایش های مربوط به اسپرم
زیست شناسی ژنتیک
تشخیص پیش از تولد سندرم داون و نقص لوله های عصبی باز
فرهنگ جامع ژنتیک، بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی
مبانی ژنتیک پزشکی امری
ژنتیک
بیوشیمی عمومی و بالینی
هورمون شناسی
بیوشیمی پزشکی هارپر
ضروریات بیوشیمی
اصول بیوشیمی لنینجر جلد
اصول بیوشیمی لنینجر جلد 2
اصول بیوشیمی لنینجر جلد 1
ضروریات بیوشیمی
بیوشیمی
بیوشیمی پرستاری و مامایی
بیوشیمی بالینی
بیوشیمی بالینی هنری 1991
بیوشیمی بالینی
بیوشیمی بالینی اصول و روش ها
آزمایشگاه بیوشیمی عمومی
آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1 و 2
بیوشیمی عملی (با تکیه بر نکات بالینی)
کنترل کیفی و استاندارد سازی
اصول مستندسازی و مستندات در آزمایشگاه پزشکی
کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی
مجموعه ای از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی
نمونه ها، نمونه برداری ها و عوامل مداخله گر پیش دستگاهی در آزمایش های تشخیص بالینی
مدیریت کنترل کیفیت متعدل برای آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
عوامل تغییرات پیش از آنالیز در آزمایشگاه بالینی
آشنایی با مفاهیم پایه و آمار کاربردی، صحه گذاری روش ها و عدم قطعیت در آزمایشگاه پزشکی
راهنمای نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی
استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی به روش انتشار از دیسک
مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاه پزشکی
کنترل کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی
اصول و روش های عملی کترل کیفی در آزمایشگاه بیوشیمی با معرفی نرم افزار مدلاب کیوسی (MedlabQC)
بیماری ها و آزمایشگاه
اصول پایه طب آزمایشگاهی بیماری های کبدی
اصول پایه طب آزمایشگاهی بیماری های کلیوی
110 پاسخ به بیماران مبتلا به هپاتیت C و اطرافیان آن ها
110پاسخ به بیماران مبتلا به هپاتیت B و اطرافیان آن ها
بسته جامع خدمات درمانی در بیماران هموفیلی
بیمار های عفونی و سرطان
میکروب شناسی
استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی به روش انتشار از دیسک
عوامل میکروبی آسیب رسان به مواد آرشیوی و کتابخانه ای
آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی و ویروس شناسی
راهنمای سریع کنترل میکروبیولوژی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
راهنمای آزمایشگاهی تشخیص عفونت های بیمارستانی
آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی و ویروس شناسی
مننژیت
روش های آزمایشگاهی در تشخیص مننژیت
برنامه مراقبت آزمایشگاهی بیماری های دیفتری و سیاه سرفه
میکروب شناسی تشخیصی
نمونه برداری ها در میکروب شناسی بالینی
میکروب شناسی تشخیصی
کاربرد مواد ضد عفونی کننده در بیمارستان ها و کنترل عفونت های بیمارستانی
نحوه جمع آوری و انتقال نمونه برای آزمایش های میکروب شناسی
آشنایی با باکتریولوژی پزشکی
باکتری شناسی آزمایشگاهی
ویروس شناسی
ویروس شناسی پزشکی
پاتولوژی و سیتولوژی
راهنمای بررسی نمونه و گزارش های پاتولوژی سرطان پستان
روش های درمانی
درمان سلولی؛ افقی جدید در طب انتقال خون
ظب سنتی
خواص دارویی ادویه ها
پزشکی
10 تمرین برای تقویت عضلات چشم و بهبود دید شما
پیشینه های تاریخ و اخلاق پزشکی
قارچ شناسی
اطلس قارچ های ساپروفیت در مواد غذایی
ادبیات و شعر
هزار آوا
هزار مثل