دانسیومترها، آزمایشگاه، اسکن کردن

دانسیتومترهای اسکن کننده، نور عبور کرده و یا باز تابیده شده از محیطه‌ای پایه الکتروفورز، کروماتوگرافی نازک لایه (TLC)[1] و نمونه‌های تفکیک شده با ایمونواسی بلات[2] را اندازه می‌گیرند

مشکلات گزارش شده وملاحظات خرید اسمومترها

اسمومترهای نقطه انجماد برای نمونه هایی که حاوی جامدات ( مثلاً چربی ها) هستند مناسب نیستند٬ زیرا جامدات از انجماد نمونه جلوگیری می کنند که این امر باعث نتایج غلط می شود.

اسمومتری کلوئید

روش COP فشار اسموتیک را مستقیماً‌ با ارائه نمونه به مبدل فشاری دارای غشاء پروتئین مخصوص در واحد اسموتیک اندازه گیری میکند. اسمومتری کلوئید اثری را که ماکروملکولها بر اسمولالیته دارند٬ محاسبه می کند

اسمومتری نقطه انجماد (Freezing- Point Osmometry)

اگر یک حل شونده خالص به یک حلال خالص افزوده شود٬ نقطه انجماد بطور خطی بر اساس تعداد یونهای تجزیه شده یا ذرات شکل گرفته در هر سلول ( مثلاً گلوکز=۱ ٬ Nacl= ۲ و Cacl2=۳) پایین می افتد٬ غلظت این ذرات در محلول می تواند با اندازه گیری تنوع در خواص جمعی در مقایسه با خواص حلالهای خالص یا محلولهای شناخته شده معین شود.

اسمومتری

اسمومترها (Osmometers) اسمولالیته و فشار اسموتیک کلوئید مایعات بدن مانند خون کامل٬ پلاسما٬ سرم یا ادرار را برای تعیین سطوح حل شونده هایی که تعادل آب را در بافتها تحت تأثیر قرار میدهند٬ اندازه گیری می کنند.

تکنیک های دیگر الکتروشیمی

علاوه بر پتانسیومتری که بنیان اصلی متدهای سنجش تجهیزاتی چون الکترولیت آنالایزر٬ بلادگاز و سیستم الکترود یون انتخابی می باشد تکنیک های دیگر الکتروشیمی وجود دارند که بدلیل وجود محدودیت های بسیاری به شکل وسیع در آزمایشگاههای بالینی به کار گرفته نشده اند٬

کانداکتومتری (Conductometry)

همانطور که می دانید محلولهای آبی قادر به انتقال جریان الکتریسیته به درجات مختلف می باشند. رسانایی در اصل توانایی یک محلول برای انتقال جریان الکتریکی است. افزودن الکترولیت هایی مانند اسیدها٬‌بازها و نمک ها به آب٬ رسانایی آن را افزایش می دهد.

pH متر و کانداکتومتر

اولین مدل های pH متر ابزار ساده آنالوگی بودند که قدرت تفکیک آنها در حد یک تا دو میلی ولت بود. این میترها بر حسب میلی ولت مدرج شده بودند و pH متناسب با آن از روی یک منحنی استاندارد محاسبه می شد

ملاحظات خرید در دستگاههای سنجش گر گازهای خون

بیمارستان ها و مراکزی که نیاز به دستگاههای سنجش گر گازهای خونی دارند٬ باید دستگاه مورد نظر را قبل از خرید برای مدت چند هفته در محیط بالینی خودشان ارزیابی نمایند تا از خصوصیات اجرایی ادعا شده برای دستگاه از جمله نحوه عملکرد٬ حساسیت٬ دقت٬ صحت و ... اطمینان حاصل نمایند.