ملاحظات فنى و اقتصادی درستگاه‌های الکتروفورز

دستگاه‌های الکتروفورز در مدل‌ها و طرح‌های مختلف وجود دارند که قیمت‌های آن‌ها نیز با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارد. برای مثال در صورتی که دستگاه دانسیتومتر نیز همراه سیستم الکتروفورز وجود داشته باشد،

هموگلوبین گلیکوزیله (Glycosylated Hemoglobin)

هموگلوبین گلیکوزیله (Glycosylated Hemoglobin) اندازه‌گیری هموگلوبین گلیکوزیله (Hb-G) اندازه‌گیری موثر جهت بررسی متابولیسم گلوکز می‌باشد. چنانچه هموگلوبین طبیعی را به روش کروماتوگرافی ستونی مورد ارزیابی قرار دهیم، تعدادی ترکیب فرعی دیده می‌شوند که نقطه ایزوالکتریک پایین‌تری نسبت به هموگلوبین A دارند. این ترکیبات فرعی تحت گروه HbA1 می‌باشند. HbA1، ترکیبی از پنج جزء و HbA1a و HbAlb و HbA1c و HbAld و HbAle می‌باشد. HbA1 به صورت طبیعی ۵% تا ۸% هموگلوبین توتال را تشکیل داده و ساختمان پلی‌پپتیدی...

بررسى كمّى آنومالى‌ها (تالاسمى‌ها)

- بررسى كمّى آنومالى‌ها (تالاسمى‌ها) تالاسمی‌ها شامل گروهی از بیماری‌های ارثی خونی هستند که به علت جهش ژنتیکی، دچار نقص در ساخت یک زنجیره پپتیدی گلوبین یا بیشتر می‌باشند. ساخت ناکافی، بیشتر مواقع در زنجیره بتا دیده می‌شود در حالی که این امر در مورد زنجیره الفا کمتر رخ می‌دهد. بتاتالاسمی به علت ساخت ناکافی زنجیره بتا و الفا تالاسمی به علت ساخت ناکافی زنجیره الفا می‌باشد. تالاسمی‌های نوع α و β را به دو گروه تقسیم می‌کنند. گروهی که در آن‌ها هیچ‌گونه زنجیره آلفا یا...

آنومالی‌های کیفی هموگلبین(Qualitative Anomalies)

کم‌خونی داسی شکل یا سایکل سل آنمی بیشتر در نژاد سیاه مشاهده می‌شود. این بیماری در ۱۰ درصد سیاهان آمریکا و تقریباً ۴۰ درصد سیاهان آفریقا یافت می‌شود. طبق بررسی‌ها انجام شده در دنیا، بیش از ۱۰ میلیون نفر ناقل ژن این هموگلوبین غیرطبیعی می‌باشند.

 ژنتیک هموگلوبین (Hemoglobin’s Genetics):

همان طور که گفته شد، تمامی هموگلوبینوپاتی‌ها تابع قوانین ژنتیک می‌باشند. تعداد بسیاری از این هموگلوبین‌های غیرطبیعی، نتیجه جهش در یکی از زنجیره‌های پلی‌پپتیدی و جایگزینی یک اسیدآمینه خاصی در زنجیره می‌باشند.

الکتروفورزهموگلوبين (Hemoglobin Electrophoresis)

هموگلوبین‌ها، پروتئین‌هایی هستند که وظیفه اصلی آن‌ها حمل اکسیژن از شش‌ها به بافت‌ها و بعد از آن حمل دیاکسیدکربن از بافت‌ها به شش‌ها می‌باشد. ساختمان هموگلوبین از یک بخش پروتئینی به نام گلوبین و گروه پروتوپورفيرينی[1] به نام هم[2] که به طور کووالان با هم اتصال دارند،

آلکالن فسفاتاز (Alkaline Phosphatase) (ALP)

آلکالن فسفاتاز آنزیمی است که در تمامی بافت‌ها و اندام‌ها وجود دارد. وقتی که بافتی دچار آسیب و یا مرگ سلولی می‌شود، سلول‌ها متلاشی شده و مقدار زیادی از آنزیم آلکالن فسفاتاز وارد جریان خون می‌شود

ایزوآنزیم‌های LDH در بزاق (LDH Isoenzymes in Saliva)

نقش لاکتات در فرآیند اسیدی شدن پلاک‌های دندان به خوبی مشخص شده است. پلاک‌ها که عامل اصلی بیماری‌های دندانی هستند، معلول کرم خوردگی دندان‌ها و بیماری‌ها حاشیه دندان می‌باشند.

لاکتات دهیدروژناز (Lactate Dehydrogenase)

آنزیم لاکتات دهیدروژناز(LDH) در کلیهٔ سلول‌های بافتهای بدن دیده می‌شود. کبد، عضلات مخطط و قلب دارای بیشترین غلظت از این آنزیم می‌باشند. گلبول‌های قرمز، کلیه‌ها و پانکراس و مغز نیز همگی مقادیر مشابهی از این آنزیم را دارا هستند.

الکتروفورز ایزوآنزیم‌ها (Isoenzymes Electrophoresis)

ایزوآنزیم‌ها شکل مولکولی دیگری از آنزیم اصلی می‌باشند. آن‌ها فعالیت آنزیمی یکسانی دارند، اما دارای طرح فضائی متفاوت می‌باشند. ایزوآنزیم‌ها با روش‌های مختلف بیوشیمیایی از جمله الکتروفورز از همدیگر تفکیک می‌شوند