روش های مزدوج سازی استاندارد

برای کسب راندمان بیشتر باید شرایط را مطلوب کرد. جهت بدست آوردن محصولات مناسب برای سنجش های ایمنی از شماهای زیر می توان استفاده کرد: استرهای N- هیدروکسی سوکسین ایمید با گروههای آمین نوع اول موجود در پروتئین ها با لیگاند مربوط در pH نسبتاً قلیایی واکنش داده و مزدوج می شوند (بافر فسفات mMol ۵۰۰ و ۷/۵ = pH حاوی EDTA1mMol  یا سدیم بی کربنات mMol 50 ).  محصولات واکنش عبارتند از پیوند آمیدی و N هیدروکسی سوکسین ایمید. غلظت بالای آمین، مثلاً g 2 با غلظت %mg ۲۰ هیدرولیز بیهوده استر با نیمه عمر ۵ ساعت...

روش های نشاندار کردن آنزیمی

روش های بسیاری جهت اتصال انزیم به مولکول های فعال ایمنی وجود دارد (مزدوج سازی). انتی بادیها، اکثر آنتی ژنها و آنزیم ها پروتئین هستند. بنابراین برای تولید معرفهای سنجش های ایمنی می توان از روش های عمومی اتصال کوالان استفاده کرد. اغلب جهت مزدوج سازی مولکول های کوچک هاپتن مانند استروئیدها، هورمون های تیروئید و پپتیدهای کوچک می توان از واکنش شیمیایی مشابهی استفاده کرد. در مورد پپتیدهای کوچک خواص هاپتن باید با شرایط مورد استفاده سازگاری داشته باشد. بعنوان یک قاعده کلی،...

سنجش ایمنی با نشانه های آنزیمی(۲)

عواهل موثر بر عملکرد نشانه های آنزیمی آنزیم ها ترکیباتی زیستی هستند. آنها از جنس پروتئین بوده و پایداری محدودی دارند. یک نشانه آنزیمی بطور مطلوبی در شرایط سنجش ایمنی بکار میرود. فعالیت، آسانگری و پایداری آنزیم بستگی به محیط فیزیک وشیمیایی (درجه حرارت و pH) و برخی مواد مورد نیاز آنزیم مانند یونهای فلزی یا کوفاکتورها دارد. اگر فعال کننده ای وجود دارد باید بکار برده شود و از غیرفعال کننده ها باید پرهیز کرد. بعنوان مثال آزید سدیم زمانیکه بعنوان ضد باکتری در معرفهای آزمایشگاهی...

سنجش ایمنی با نشانه های آنزیمی(۱)

قدرت بالای آسانگری و ویژگی واکنش آنزیم ها، آنان را به نشانه ای مطلوب در سنجش های ایمنی مبدل ساخته است. نخستین بار آنزیم ها در دهه ۱۹۶۰ بعنوان نشانه در روش های الکتروفورز ایمنی و روش های بافت شناسی آنزیم ایمنی بکار رفتند. با گسترش آنتی بادی های فاز جامد و آنتی ژن ها در اوایل دهه ۱۹۷۰ سنجش های کمّی آنتی ژن های محلول و آنتی بادی ها توسط سنجش های ایمنی با نشانه های آنزیمی عملاً جایگزین سنجش با نشانه های رادیواکتیو شدند. علاوه بر سنجش های غیر یکنواخت که باید آنتی بادی های متصل و...