بررسی مدفوع از نظر باکتریایی   stool for Enteropathogenic Bacteria

 بررسی مدفوع از نظر باکتریایی   stool for Enteropathogenic Bacteria

کاربرد بالینی: تشخیص گاستروآنتریت حاد که می تواند توسط باکتری هایی چون کلستریدیوم دیفیسیل، استافیلوکوک اورئوس، سالمونلا، شیگلا، آئروموناس، اشریشیاانترتوکسیژنیک، ویبریوکلرآ، یریسنیاانترکولتیکا، کمپیلوباکترژوژنونی
ایجاد شود.
موارد نامبرده شدۀ فوق پاتوژن های قسمت تحتانی دستگاه گوارش می باشند.
در حالیکه فلورنرمال قسمت تحتانی دستگاه گوارش را پسودموناس ها، استافیلوکوک های کوآگولاز منفی، انتروکوک ها
و برخی از بی هوازی ها تشکیل می دهند. قسمت فوقانی دستگاه گوارش فلورنرمال ندارد و پاتوژنی که می تواند
در آنجا وجود داشته باشد هیلکوباکترپیلوری است.
نوع نمونه قابل بررسی: مدفوع
روش نمونه برداری: نمونه باید در یک ظرف درپوش دار جمع آوری و سریعاً به آزمایشگاه انتقال داده شود.
نمونه نباید با ادرار مخلوط شود و حداکثر ۲ ساعت بعد از آوردن نمونه به آزمایشگاه بایستی مورد آزمایش و کشت
قرار گیرد.
در صورت ماندن بیش از حد نمونه و سرد شدن آن PH کاهش یافته و در نتیجه مانع از رشد بسیاری از انواع شیگلا و
برخی از انوع سالمونلا در محیط کشت می شود.
هنگامی که نمونه مدفوع را نمی توان سریعاً مورد بررسی و آزمایش قرار داد باید آن را به محیط ترانسپورت انتقال داد. محیط های بافر فسفات گلیسرول۰۳۳ % مول برای نگهداری شیگلا مناسب می باشد.
محیط Cary-Blair محیط مناسبی برای نگهداری ویبریوها می توان استفاده کرد.
تشخیص آزمایشگاهی:
۱- آزمایش مستقیم:
الف) بررسی میکروسکوپی: ظاهر مدفوع از نظر فرم و رنگ باید گزارش شود.
ب) برررسی میکروسکوپی:
a. از نمونه مدفوع یک Wet mount تهیه می شود. اگر نمونه مدفوع حالت Formed در %۱cc سرم فیزیولوژی حل
نموده تا یک سوسپانسیون غلیظ به دست آید سپس به آن لوگل یا متیلن بلو افزوده تا گلبول های سفید، گلبول های
قرمز، کیست و تخم کرم ها در صورت وجود به واحتی قابل مشاهده شوند.
– کمتر از ۵-۲ گلبول سفید با بزرگ نمایی زیاد در مدفوع کلرایی، اشریشیاکلی انترتوکسیژنیک  و اسهال ویروسی
مشاهده می شود.
– گلبول های سفید چند هسته با تعداد کمتر از ۲۰ سلول در هر زمینه با بزرگ نمایی زیاد در بیماری بروسلوز،
سالمونلوز و اشریشیاکلی مهاجم دیده می شود.
مشاهده بیش از ۵۰ گلبول سفید چند هسته ای در هر زمینه با بزرگ نمایی زیاد و همچنین ماکروفاژ و گلبول های
قرمز نشانۀ بیماری شیگلوزیس می باشد.
همچنین در ۵۰درصد موارد ابتدا به اسهال ناشی از کمپیلو باکتر نیز گلبول های سفید و قرمز را می توان مشاهده نمود. دیدن سلول های خراب شده   از مشخصه های اسهال آمیبی می باشد.
b. از نمونه مدفوع اسمیر تهیه کرده و آن را به روش گرم رنگ آمیزی می نماییم. اسمیر مدفوع در شرایط معمولی
چندان کمک کننده نیست اما در افتراق انتروکولیت استافیلوکوکی ناشی از کلستریوم دیفیسیل می تواند کمک کننده باشد.
در رنگ آمیزی گرم کمپیلو باکترها به صورت ویرگول یا علامت تشدیدفارسی دیده می شوند.
محیط های کشت مورد استفاده در کشت مدفوع را می توان به ۴ دسته تقسیم کرد:
۱- محیط های افتراقی انتخابی ضعیف مانند ائورین متیلن بلو  و مک کانلی
۲- محیط های افتراقی انتخابی متوسط مثل: سالمونلا شیگلا ، دزوکسی کولات آگار ، گزیلوزلایزین  و دزوکسی
کولات هکتون انتریک آگار
۳- محیط های انتخابی قوی مثل: بیسموت سولفیت آگار  و بریلیانت گرین
۴- محیط های غنی کننده مثل: سلنیت F، تتراتیونات  و گرم نکاتیوبراث
محیط های انتخابی قوی در موارد خاصی استفاده می شوند چرا که اولاً دوام این محیط ها کم بوده و حداکثر ۷۲-۴۸
ساعت بعد از تهیه باید مصرف شوند ثانیاً بیسموت سولفیت آگار هنگامی که اپیدمی سالمونلا تیفی وجود داشته باشد
به کار می رود و جلای فلزی آن مشخص می شود ولی اختصاصی نیست.
در مورد محیط های غنی کننده زمان یک فاکتور مهم تلقی می شود و حداکثر ۸-۶ ساعت بعد از کشت روی آنها باید
محیط SS ساب کالچر شوند.
زیرا محیط SF باکتری های فلورنرمال را در این مدت زمان در فاز تاخیری نگهداری می دارد ولی پاتوژن ها و از جمله
سالمونلا از املاح سلینم استفاده نموده و وارد فاز لگاریتمی شده و تعداد آنها افزایش می یابد.
این محیط ها بیشتر برای سالمونلا کاربرد دارند و شیگلا از کشت مستقیم مدفوع راحت تر جدا می گردد.
– به طور کلی حداقل محیط های لازم جهت کشت روتین مدفوع سه محیط یاEMB MC،  SSو SFمی باشند
که بعد از ۸-۶ ساعت از محیط SF به یک محیط SS دیگر کالچر انجام دهیم.
هر کلنی لاکتوز منفی ای که در محیط یاEMB MC،  SSرشد کند ( کلنی های بی رنگ ) باید از نظر آزمایشات
بیوشیمیایی و سرولوژی مورد بررسی قرار گیرد.
۳- آزمایشات بیوشیمیایی: بر روی کلنی های لاکتوز منفی جدا شده از محیط کشت آزمایشات بیوشیمیایی بر روی
محیط های TSI، SIM، MR، سیترات و اوره انجام می شود.
۴- آزمایشات سرولوژی: در صورتی که باکتری براساس آزمایشات فوق الذکر با باکتری های سالمونلا یا شگیلا و
اشریشیا انترتوکسیژنیک مطابقت داشته باشد باید تشخیص نهایی براساس آگلوتیناسیون و به وسیله آنتی
سرم های مربوطه تایید شود.
0/5 ( 0 بازدید )

بازدیدها: 11

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *