طبقه بندی قارچها

طبقه بندی قارچ ها

ساپروفیتها:  به راحتی روی تمام محیطهای موجود رشد می کنند و چون دارای رشدی سریعتر از قارچهای

بیماریزا می باشند٬

محیط کشت را بسرعت پر می کنند و مانع از رشد قارچ واقعی عامل بیماری می گردند. برخی از آنها٬ ساپروفیتهای

فرصت طلب می باشند که در افراد دارای نقص سیستم ایمنی بیماری ایجاد می کنند.

الف) سبز آبی: اسپرژیلوس٬ پنی سیلیوم٬ اسکوپولاریوپسیس٬ پسیلومایسس.

ب) سیاه: آلترناریا٬ کوروولاریا٬ کلادوسپوریوم٬ هلمنتوسپوروم٬ نیگروسپورا.

ج) پشمی یا پشمکی: رایزروپوس٬ موکور٬‌فوزاریوم٬ سفالوسپوریوم یا اکرومونیوم.

مخمری ها: دسته ای از قارچهای تک سلولی هستند که بطریقه جوانه زدن تکثیر می یابند. مخمرها ذاتاً بیماری زا

نبوده٬‌ بلکه ناتوانی و تغییراتی در سیستم دفاعی بدن زمینه را برای حمله به بافت میزبان فراهم می سازد.

از میان مخمرها کاندیدا البیکنس در مقایسه با سایر مخمرها دارای بیشترین قدرت بیماریزایی است.

درماتوفیتها: دسته ای از قارچهای کراتینوفیلیک می باشند که از نظر خصوصیات ساختمانی شباهت زیادی بهم دارند. تاکنون بیش از ۴۰ گونه درماتوفیت شناخته شده که مجموعاً در سه جنس (با توجه به مرحله غیرجنسی)

قرار می گیرند که شامل تریکوفیتون٬ میکروسپوروم٬ اپیدرموفیتون می باشد.

موضوع: محلولها و محیطهای کشت

الف: محلولها و رنگها

۱- محلول هیدروکسید پتاسیم KOH: یکی از مهمترین روشهای تشخیصی در بیماریهای قارچی تهیه لام مستقیم

با محلول KOH است.

در شفاف کردن نمونه ها معمولاً از رقت ۱۰٪ آن استفاده می شود اما رقت های ۴۰-۲۰ درصد را نیز می توان بکار برد. عناصر قارچی در محلول KOH بعد از چند روز از بین خواهد رفت. افزودن گلیسیرین به این محلول باعث می شود

تا بتوان نمونه را برای مدت بیشتری حفظ و نگهداری نمود. افزودن DMSO دی متیل سولفوکساید به محلول KOH

باعث شفاف شدن سریع نمونه های ضخیم لایه شاخی و بافت ناخن خواهد گردید.

دیواره قارچها سخت و خشن است و با ماده قلیایی آسیب نمی بیند در حالیکه بیشتر سلولهای بافت پروتئین٬

مواد اسکلروتیک و مواد غیرطبیعی در پتاس تجزیه می شود و رنگدانه ها نیز سفید می گردند.

در نمونه هایی که خیلی خوب شفاف شده باشند حتی قطرات چربی٬ هسته و سایر اجزاء درون سلولی را

می توان دید. برای انجام این کار٬ قسمتی از نمونه اعم از پوسته٬‌مو٬‌تراشه ناخن٬ ترشح٬ چرک و … را روی

لام تمیزی قرار می دهند یک تا دو قطره KOH اضافه می نمایند لاملی را روی آن می گذارند و اندکی حرارت

می دهند و بعد از خنک شدن ابتدا با عدسی ۱۰ و سپس با عدسی ۴۰ میکروسکوپ مطالعه می کنند.

۲- محلول لاکتوفنل کاتن بلو : به تنهایی یک محلول شفاف کننده است که با افزودن پودر کاتن بلو محلول رنگ کننده

خوبی نیز بدست خواهد آمد. این محلول حاوی پودر کاتن بلو (در آب مقطر) فنل٬ اسید لاکتیک و گلیسیرین می باشد.

۳- مرکب چین: جهت تشخیص قارچ مخمری کریپتوکوکوس نئوفورمنس استفاده می شود. قطره کوچکی از مرکب

چین را در سطح یک لام قرار می دهند. قسمتی از کلنی مخمر مشکوک را به آن می افزایند و خوب مخلوط می کنند. سپس لاملی بر آن می گذارند و در زیر میکروسکوپ مطالعه می کنند اگر مخمر دارای کپسول باشد این

کپسول بشکل هاله ای اطراف سلولهای مخمری در زمینه تاریک مشاهده می شود.

۴- رنگ آمیزی گیمسا: برای نشان دادن هسیتوپلاسما کپسولاتوم در سلولهای رتیکواندوتلیال و سایر قارچها

مفید می باشد.

۵- رنگ آمیزی گرم : کلیه قارچها در رنگ آمیزی گرم٬‌ گرم مثبت می باشند.

۶- سرم فیزیولوژی : می توان در صورت نبودن رنگها از آن استفاده کرد.

ب: انواع محیطهای کشت مورد مصرف در آزمایشگاه قارچ شناسی:

۱- محیط سابورو : ساده ترین و معمولی ترین محیط کشت در آزمایشگاه قارچ شناسی محسوب می شود و

اکثر قارچها در این محیط رشد می کنند. رنگ محیط زرد کهربایی است.

۲- محیط سابورودکستروآگار+ کلرامفنیکل (SC): روی محیط S برخی میکروبها نیز رشد می کنند. برای جلوگیری

از رشد میکروبها به محیط ,Smg/lit ۵۰ کلرامفنیکل اضافه می شود. برخی به جای کلرامفنیکل از جنتامایسین

(SG) استفاده می کنند.

۳- محیط سابورودکستروآگار+ کلرامفنیکل+ سیکلوهگزامید (SCC): سیکلوهگزامید (mgr/lit ۵۰۰) ساپروفیتها را از

بین می برد و برای درماتوفیتها بیشتر بکار می رود.

( به سیکلوهگزامید٬ اکتیدیون Actidion و محیط SCC ٬ میکوزیل آگاریا میکوبیوتیک آگار می گویند.)

کلرامفنیکل را در mL۱۰ الکل و سیکلوهگزامید را در loml استون قبلا خوب حل می کنند سپس به محیط کشت

اضافه می نمایند.

۴- محیط آزمایش درماتوفیت: حاوی سه آنتی بیوتیک سیکلوهگزامید٬ جنتامایسین و کلر تتراسیکلین است.

این محیط اکثر درماتوفیتها ظرف مدت ۷-۳ روز قادر به ایجاد تغییر رنگ می باشند در حالیکه قارچهای ساپروفیت و

باکتریها قادر به رشد نیستند. کلنی درماتوفیتها در این محیط حالت غیرعادی (آتیپیک) دارد. ساپروفیتهایی که

در این محیط رشد می کنند قادر به تغییر رنگ محیط نیستند تنها گونه های کلادوسپوریوم در این محیط رنگ فنل رد

را تغییر می دهند.

۵- محیط کورن میل آگار: به دو صورت استفاده می شود:

الف: CMA + ۱٪ دکستروز      ب: CMA + توئین ۸۰.

افزودن ۱٪ محلول توئین ۸۰ به محیط CMA خاصیت چسبندگی را کم می کند و خاصیت کویندی زایی خصوصاً ایجاد کلامیدوکونیدی در کاندیدا آلبیکنس را افزایش خواهد داد

( هر سه شکل بلاستوسپور٬ کلامیدوسپور و پسودومیسیلیوم را نشان می دهد.

افزودن ۲٪ دکستروز به محیط CMAدر جداسازی تریکوفیتون روبروم و منتاگروفیتس از یکدیگر استفاده می شود.

تریکوفیتون روبروم قادر به ایجاد یک نوع رنگدانه قرمز رنگ منتشر در این محیط می شود٬ ولی منتاگروفیتس در

این محیط بدون رنگ باقی می ماند.

۶- محیط دانه برنج : محیط افتراقی برای انواع میکروسپورم ها از یکدیگر محیط دانه برنج می باشد. در این محیط میکروسپورم کانیس و میکروسپورم جیپسئوم بسرعت رشد نمی نمایند و قادر به ایجاد مقدار فراوانی

ماکروکونیدی هستند.

میکروسپورم ادئونی در این محیط قادر به رشد نیست یا رشد محدود و با تاخیر دارد (کنترل منفی). برای تهیه این

محیط کشت به ml ۵ آب مقطر موجود در لوله سرپیچ دار٬ حدود ۳۰ عدد دانه برنج نپخته اضافه می کنند آنگاه در

اتوکلاو استریل و مورد استفاده قرار می دهند.

همچنین می توان ۸ گرم برنج را به ml۲۵ آب مقطر در یک ارلن ۱۲۵ میلی لیتری افزود و اتوکلاو نمود.

۷- محیط عصاره مخمر و آزمایش سوراخ کردن مو: مقداری از قطعات یک سانتیمتری موی را درون پلیت حاوی آب

مقطر قرار داده و به آن ۳-۲ قطره عصاره مخمر ۱۰٪ استریل قرار می دهند.

سپس با موی آلوده یا کلنی درماتوفیت موهای درون پلیت را تلقیح می کنند. درب پلیت را بسته و آن را مدت ۴

هفته در حرارت اتاق نگه می دارند. در این حالت درماتوفیت هوا را بعنوان یک منبع غذایی مورد استفاده قرار می دهد

و توسط آنزیمهای مترشحه٬ باعث تجزیه و ایجاد سوراخ در مو می گردد. جهت امتحان میکروسکوپی٬ بوسیله پنس

از موهایی که اطرافشان قارچ رشد کرده٬ بر می دارند و در روی لام حاوی یک قطره محلول LCB قرار می دهند و در

زیر میکروسکوپ به مشاهده آن می پردازند. چنانچه تا یک ماه قارچ قادر به سوراخ کردن مو نباشد آزمایش منفی

قلمداد می شود.

تریکوفیتون منتاگروفیتس مو را سوراخ می کند ولی روبروم فاقد این خاصیت می باشد. تریکوفیتون ایلوئی و

میکروسپورم جیپسئوم در مدت یک هفته قادر به سوراخ کردن مو بطور پیشرفته می باشند.

تریکوفیتون منتاگروفیتس و میکروسپورم کانیس در مدت دو هفته مو را سوراخ می کنند. میکروسپوروم ادئونی برای

سوراخ کردن مو به مدت بیش از دو هفته نیاز دارد.
۸- محیط اوره: در تشخیص تریکوفیتون روبروم و منتاگروفیتس بکار می رود که روبروم منفی و منتاگروفیتس مثبت

است ایجاد رنگ قرمز یا بنفش٬ ارگانیسم اوره آز مثبت تلقی می شود و باقیماندن به همان رنگ یا زرد شدن محیط

نشانگر یک واکنش اسیدی بوده و آزمایش منفی است. کریپتوکوکس نئوفورمنس نیز یک مخمر اوره آز مثبت می باشد.

0/5 ( 0 بازدید )

بازدیدها: 9

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *