مطالب اخیر

سدیم ( Na+ ) ( Sodium )

سدیم ( Na+ ) ( Sodium ) نام آنالیت  : سدیم ( Sodium ) ساختمان و متابولیسم  : سدیم به عنوان تنظیم کننده اولیه احتباس یا ترشح آب و حفظ تعادل اسید – باز مطرح می باشد . بدن تمایل زیادی برای حفظ محتوای بافری خود داشته و فقط شیفت …

بیشتر بخوانید »

اسید اوریک ( Uric Acid )

اسید اوریک ( Uric Acid ) نام آنالیت  : اسید اوریک ( Uric Acid ) ساختمان و متبولیسم  : اسید اوریک حاصل شکست اسید های نوکلئیک بوده و پورین ها به عنوان منبع اصلی تولید اسید اوریک به شمار می روند . معرفی آزمایش ، کاربرد بالینی  : این آزمایش …

بیشتر بخوانید »

کراتینین ( Creatine )

کراتینین ( Creatine ) نام انالیت : کراتینین ( Creatine ) ساختمان و متابولیسم : رجوع به کراتینین خون معرفی آزمایش ، کاربرد بالینی : از آنجایی که کراتینین بصورت اندوژن تولید و وارد مایعات تولید و وارد مایعات بدن می شود که دارای سرعت ثابتی است ، غلظت  های …

بیشتر بخوانید »

اوره  ( Urea )

اوره  ( Urea ) نام انالیت : اوره ( Urea ) ساختمان و متابولیسم : رجوع به اوره خون معرفی آزمایش ، کاربرد بالینی : اندازه گیری اوره اداری ارزش کمی در تشخیص کلینیکی و بررسی بیماری دارد . با این حال می تواند به عنوان شاخص اولیه در تعادل …

بیشتر بخوانید »