خانه > مقالات بخش بیوشیمی > تشخیص و آنالیزیونی

تشخیص و آنالیزیونی

تشخیص و آنالیزیونی

یون های خروجی از آنالایزر جرمی به تکثیر کننده الکترونی برخورد می کنند که خروج جریان های الکترونی از سطوح دینوندهای فلزی پیوسته را تحریک می کند و سیگنال اصلی را تا  برابر تشدید می کند؛ گیرایی بالای تکثیرکننده الکترونی منجر به حساسیت بالای اسپکترومتری جرمی می شود .

شدت قوه محرک الکتریکی مستقیماً متناسب با تعداد یون های ترکیب در حال آنالیز است .

سیگنال دستگاه تشخیص و آنالیزیونی  می تواند مستقیماً روی وسیلهی گزارش آنالوگ ، گزارش شود یا از یک مبدل آنالوگ به دیجیتال برای ثبت و نگه داری کامپیوتر عبور داده شود. یک کامپیوتر می تواند مقادیر جرمی را به هر قله ی یونی نسبت دهد ، زمینه را حذف کند ، طیف را بطور گرافیک نمایش دهد و طیف را از طریق مقایسه با اطلاعات مرجع تشخیص دهد . ترکیبات می توانند با مقایسه طیف اطلاعات نمونه با طرح های حاصل از کتابخانه ها نظیر مؤسسه ی ملی استانداردهای تکنولوژی (NIST) [1] تعیین شوند .

اسکن تکراری و کنترل یون انتخابی (SIM) [2]حصول اطلاعات را میسر می سازد. در اسکن های مکرر طیف جرم بطور مکرر از طریق زمان جداسازی نمونه از GC حاصل می  شود. با تکمیل کار، طیف قلل تمام ترکیبات  در فایل هستند .  SIM یک ترکیب را از بخشی از اطلاعات که از طیف کامل حاصل می شود ، تشخیص می دهد و مقادیر  m/z اختصاصی برای اسکن کردن را انتخاب می کند . مقادیر نسبی یون ها با مقدار m/z اختصاصی برای اسکن کردن را انتخاب می کند . مقادیر نسبی یونها با مقدار m/Z خاص، ترکیب را مشخص می سازد . در SIM محدودیت های تشخیصی به ورای آن چه در GC/MS مرسوم یافت می شود ، گسترش می یابند. گرچه اختصاصی بودن و اطلاعات ساختاری از دست می رود ، مقایسه زمان صعود در GC و پاسخ های یونی انتخابی اغلب منجر به شناسایی ترکیب می شود .

مقادیر اندک نمونه در ترکیبات بیولوژیک می توانند با افزودن یک استاندارد داخلی، ترجیحا یک انالوگ ایزوتوپیک که از نظر ساختمانی مشابه ترکیب است، اندازه گیری شوند . نمونه با یک مقدار دقیقاً معین آنالوگ ایزوتوپی نشان دار، تعیین می شود ، سپس استخراج می شود ، مشتق گیری می شود و توسط سیستم GC/MS آنالیز می شود .

ترکیبات نشان دار و غیر نشان دار در نمونه تحت روندهای معینی قرار می گیرند و خطاهای ناشی از دست رفتن نمونه حین آنالیز را به حداقل می رسانند . GC/MS قله های طیفی برای ترکیبات نشان دار و غیر نشان دار فراهم می سازد و یک کامپیوتر نسبت نواحی قله را مقایسه می کند تا میزان ترکیبات غیر نشاندار در نمونه را مشخص سازد .

مشکلات گزارش شده

هنوز برخی مشکلات در روش GC/MS موجود است . نمونه های ورودی به سیستم  تشخیص و آنالیزیونی باید خالص و قابل تبخیر باشند . چون نمونه های آلوده اطلاعات بی ربطی ایجاد می کنند ، زمان قابل ملاحظه ای در جداسازی و مشتق گیری از نمونه قبل از آنالیز صرف می شود . روش های جایگزینی نظیر محدوده ی غیر جاذب و طرح های LC/MS باید برای ترکیبات بزرگ ، قطبی و غیرقابل تبخیر بکار روند .

بررسی طیف جرمی بالینی اطلاعات زیادی در مورد خطاهای مادرزادی متابولیسم و آنالیز داروها فراهم می سازد. ارزیابی تغییرات در روند های متابولیک از طریق اسپکترومتری جرمی کمتر تعیین کننده است زیرا تغییرات در روندهای یک فرد بیمار ممکن است کم باشد و تشخیص آن مشکل باشد . تفسیر اطلاعات با دانستن این حقیقت که روندهای فرد سالم نیز می تواند تحت تاثیر داروها ، غذاها و فاکتورهای ژنتیک تغییر کند نیز پیچیده تر می شود. مع هذا چنین مشکلاتی با گسترش کتابخانه های طیف های جرمی، کاهش می یابند .

[1] .National institute of standards & technology

[2]  .selected Ion monitoring

همچنین ببینید

Quadrupole mass analyzer

سیستم های MS

سیستم های MS اجزای اصلی سیستم های MS عبارتند از ورودی نمونه، سیستم تخلیه، جداکننده، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *