مطالب اخیر

روش شناسی(6)

روش ۱۱: غربالگری آنتی بادی­های HLA اساس: سرم بیمار را در یک پانل از سلول­ های شناخته شده، آزمایش کنند درصد سلول­های پانل را که با سرم بیمار واکنش داده تعیین نموده و به عنوان (PRA( Panel Reactive Ab گزارش می­کنند PRA یک شناسه مفید برای درجه حساسیتو مصونیت بیمار …

بیشتر بخوانید »

روش شناسی(6)

روش 10: کشت مختلط لنفوسیتی (Mixed lymphocyte Cultur) (MLC) اساس: واکنش کشت مختلط لنفوسیتی، شناسایی آنتیژن و پاسخ ایمنی سلولی را در سلول­های دو فرد نشان می­دهد. شناسایی آنتی ژن­های غیر خودی کلاس دو باعث فعال شدن لنفوسیت­های Tو سنتز DNA در سلول­های پاسخگو می­شود. درجه سنتز DNA را می­توان …

بیشتر بخوانید »

روش شناسی(5)

آنتی گلوبولین: ۱- از روش اصلاح شده کراس مچ Amosاستفاده کنید که شامل سه مرحله شستشو می­باشد. 2-قبل از افزودن کمپلمان، یک میکرولیتر از معرف ضدگلوبولین در هر خانه پلیت کراس مچ بریزید. رقت مناسب معرف ضدگلوبولین را می­توان با رقت­های زنجیره­ای معرف در کنار رقت­های زنجیره­ای حداقل یک نوع …

بیشتر بخوانید »

روش شناسی(4)

اساس کراس مچ HLA روش ­های متعددی برای کراس مچ در پیوند و تزریق بکار گرفته می­شوند. روش میکرولنفوسیتوتوکسیته متداول­ترین روش است، زیرا آزمون در زمان کم صورت پذیرفته و قابلیت تکرار دارد و مقدار سرم و سلول بکار رفته بسیار کم است. هدف اولیه کراس­مچ قبل از پیوند و …

بیشتر بخوانید »

روش شناسی(3)

جداسازی لنفوسیت ­های T, B 1-انتهای جوش خورده نی را برای ایجاد روزنه­ای به قطر دو میلی لیتر بریده یا سوراخ کنید. ۲- بگذارید محلول خارج شود و پشم نایلون را با ۵ میلی لیتر HBBSS یا PBS و سپس با پنج میلی لیتر محیط کشت حاوی ۵٪ FCS غیر …

بیشتر بخوانید »