مطالب اخیر

سلول های کموتاکتیک (فاگوسیتوز)

* سلول­های کموتاکتیک (فاگوسیتوز) نام آنالیت: سلول های کموتاکتیک (فاگوسیتوز) اطلاعات ویژه, کاربرد بالینی: عمل فاگوسیتوز شامل مراحلی است که طی آن جسم بیگانه توسط سلول­هایی با منشا مزانشیمال خورده می­شود. این عمل در بدن نقش دفاعی عمده­ای ایفا می­کند. مراحل فاگوسیتوز به طور عمده شامل مراحل کموتاکسی, اتصال, بلع …

بیشتر بخوانید »

(NBT (Nitro blue tetrazollium test

بررسی سیستم ایمنی در سطح سلولی (NBT (Nitro Blue Tetrazollium Test نام آنالیت:(NBT (Nitro blue tetrazollium test ساختمان و متابولیسم: یکی از مکانیسم­های دفاع ضد میکروبی فاگوسیت­های طبیعی, تولید رادیکال­های اکسیژن توکسیک در هنگام فاگوسیتوز می­باشد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرگ باکتری را سبب می­شوند. یکی از …

بیشتر بخوانید »

کمپلکس ­های ایمنی (Immune Complex)

* انجام CIC در خون, بررسی کمپلکس­های ایمنی در گردش (Circulating Immune Complex) نام آنالیت: کمپلکس ­های ایمنی (Immune Complex) ساختمان و متابولیسم: تولید کمپلکس­های ایمنی حاصل واکنش آنتی بادی با آنتی ژن مربوطه در داخل بدن (در این مورد) می­باشد. معرفی آزمایش, کاربرد بالینی: این آزمایش بیشتر در بررسی …

بیشتر بخوانید »

ژل دیفیوژن کیفی (روش اشترلونی) برای سه آنتی بادی یا آنتی ژن

* ژل دیفیوژن کیفی (روش اشترلونی) برای هر آنتی بادی یا آنتی ژن (Gel diffusion ouchterlony method) نام آنالیت: ژل دیفیوژن کیفی (روش اشترلونی) برای سه آنتی بادی یا آنتی ژن ساختمان و متابولیسم: در این روش ابتدا در پلیت محتوی ژل آگارز جامد حفره های کوچکی به فاصله چند …

بیشتر بخوانید »

C9,C8,C7,C6,C4,C3 به روش ELA

* آزمایش C9,C8,C7,C6,C4,C3 به روش ELA نام آنالیت: C9,C8,C7,C6,C4,C3 ساختمان و متابولیسم: به آنالیت­های قبل مراجعه شود. (روش SRID) معرفی آزمایش٬ کاربرد بالینی: به آنالیت­های قبل مراجعه شود. (روش SRID) اساس روش متداول: ELISA (از آنتی بادی­های منوکلونال در برابر نئواپی توپ­های مولکول استفاده می­شود.) غلظت نمونه­ها با توجه به …

بیشتر بخوانید »