مطالب اخیر

سیستم آنالیز

سیستم آنالیز مراحل خطاهای احتمالی 1) تقاضای آزمایش توسط پزشک الف) انتخاب تست مناسب ب) خط پزشک خوانا نباشد. ج) تقاضای آزمایش بر روی برگه اشتباه ثبت شده باشد. د) شناسایی اشتباه بیمار (نام بیمار غلط نوشته شود) 2)ثبت دستور انجام آزمایش توسط پرسنل بخش الف) گم­شدن یا به تأخیرافتادن …

بیشتر بخوانید »

روش های تضمین کیفیت

 روش های تضمین کیفیت سه متغیر عمده بر کیفیت پاسخ ­ها اثر دارد. این متغیرها شامل: کنترل متغیرهای پیش از آزمایش (Preanalytical Variables): مانند تقاضای آزمایش، آماده­ کردن بیمار، شناسایی بیمار، نمونه ­گیری، انتقال نمونه، نگهداری نمونه، پردازش و آماده­ سازی نمونه، تقسیم نمونه­ ها، تهیه لیست کاری، کارهای دفتری …

بیشتر بخوانید »

عناصر کنترل برنامۀ کیفی

عناصر کنترل برنامۀ کیفی تضمین کیفیت شامل طیف وسیعی از نقشه­ ها، سیاست ها و روش ­هایی است که برای نیل به اهداف کیفیت بکار می­ روند. اصطلاح کنترل کیفی (Quality control) غالباً برای روش­ های بکاررفته جهت ارزیابی متد آزمایش و انجام آزمایش است. این روش ها برای شناسایی …

بیشتر بخوانید »