خانه > بایگانی/آرشیو برچسب ها : سلول‌ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : سلول‌ها

شمارنده سلولی

حتی هنگامی که تعاریف یک رده سلولی (مانند مونوسیت) در دو دستگاه یکسان باشد اختلاف در نتایج می‌تواند از تفاوت‌های دیگر ناشی شود. برای مثال لنفوسیت‌ها در بررسی با میکروسکوپ نوری به صورت سلول‌های کوچک با کروماتین متراکم و سیتوپلاسم بازوفیل دیده می‌شوند. تمام سیستم‌های شمارنده پس از لیز کرند RBC ها، لنفوسیت‌ها را بر اساس اندازه آن‌ها به صورت کوچک‌ترین لکوسیت‌ها شناسایی می‌کنند. ولی هیچ گونه معیار خاصی برای حداقل اندازه وجود ندارد. بنابراین شناسایی و شمارش لنفوسیت‌های یک نمونه با دستگاه‌های مختلف نتایج متفاوت خواهد داشت. قالب بندی نتایج (Results formatting) نتایج به دست آمده با دستگاه‌های شمارنده سلولی به سه صورت گزارش می‌شود: ۱- نتایج عددی (Numerical results) در این فورمت نتایج اندازه‌گیری به صورت اعداد ساده که نمایانگر غلظت سلول‌های مختلف در واحد حجم می‌باشد ارائه می‌شود. ۲- هیستوگرام (Histograms) در این حالت نتایج به صورت نمودارهایی که در آن‌ها پراکندگی ارتفاع سیگنال‌ها نشان دهنده غلظت سلول ها به عنوان تابعی از دامنه سیگنال است، نمایش داده می‌شوند. ۳- سیتوگرام (Cytograms) در بعضی از شمارنده‌های سلولی عبور سلول توسط دو سیستم اشکار ساز ردیابی می‌شود. برای مثال در یک سیستم نوری، یک آشکار ساز نور متفرق شده توسط سلول را آشکار می‌سازد در حالی که آشکار ساز دیگر مقدار نور جذب شده به وسیله سلول را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه دو سیگنال ایجاد شده توسط این آشکارسازها را می‌توان به صورت نمودار گرافیکی نشان داد که در آن سلول به صورت یک نقطه نمایش داده شده و فاصله آن از مبدا نشان دهنده دامنه سیگنال آن سلول است. به این نمودارها سیتوگرام می‌گویند.

بیشتر بخوانید »