Home Page V1

دستگاه اتوماتیک MagNA

Roche MagNA Pure 96 System Video نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir (بازدید ۲۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

اتوانالایزر بیوشیمی Eon 100

Eon 100 chemistrey autoanalyzer نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir (بازدید ۱۳ بار, بازدیدهای امروز ۱ )
(بازدید ۶۲۱۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )