کراتی‌نین مایع آمنیوتیک (Amniotic Fluid Creatinine)

کراتی‌نین مایع آمنیوتیک (Amniotic Fluid Creatinine) نام آنالیت: کراتی‌نین (Creatinine) ساختمان و متابولیسم: کراتی‌نین محصول متابولیکی عضلات بدن که در مایع آمنیوتیک یافت می‌شود، بیانگر افزایش توده عضلانی جنین و افزایش قدرت کلیه کامل شده است (سیستم گلومرولی و تصفیه) یعنی کلیه قادر به ترشح کراتی‌نین به داخل مایع آمنیوتیک می‌باشد. کراتی‌نین مایع آمنیوتیک در عین حال با پیشرفت زمان حاملگی افزایش می‌یابد. کراتی‌نین خون مادر قبل از بررسی کراتی‌نین مایع آمنیوتیک باید بررسی گردد. محدوده...
ادامه مطلب

لیستین و اسفنگومیلین در مایع آمنیوتیک( Lecithin / Sphingomyelin Ratio(L/S

لیستین و اسفنگومیلین در مایع آمنیوتیک( Lecithin / Sphingomyelin Ratio(L/S نام آنالیت: لیستین (Lecithin / Sphingomyelin Ratio(L/S، ترکیبات سورفکتانت ساختمان و متابولیسم: لسیتین و اسفنگومیلین دارای فعالیت دترژانتی هستند. این مواد توسط بافت ریه تولید و در آلوئول‌های نوزادان برای جلوگیری از چسبندگی در طی بازدم موجود می‌باشند و بدین ترتیب از آتلکتازی ممانعت می‌کنند. مقدار لسیتین موجود در مایع آمنیوتیک همیشه کمتر از مقدار اسفنگومیلین می‌باشد. این وضعیت تا هفته ۲۶ حاملگی ادامه داشته در هفته ۳۰ الی ۳۲...
ادامه مطلب

آزمایش مایع آمنیوتیک از نظر بیلی روبین (Amniotic Fluid Bilirubin Optical Density)

آزمایش مایع آمنیوتیک از نظر بیلی روبین (Amniotic Fluid Bilirubin Optical Density) نام آنالیت: بیلیروبین (Bilirubin) ساختمان و متابولیسم:  منشأ اصلی بیلیروبین موجود در مایع آمنیوتیک بیلیروبین سرم جنین است و توسط مادر ترشح نمی‌شود. امکان دارد بیلیروبین در کمتر از دوازدهمین هفته حاملگی در مایع آمنیوتیک یافت شود و غلظت حداکثر آن در هفته ۱۶ و ۳۰ حاملگی خواهد بود. بدنبال ادامه حاملگی، مقادیر بیلیروبین کاهش یافته و نهایتاً نزدیک زایمان به صفر می‌رسد. افزایش مقدار بیلیروبین در کنار اریتروبلاستوز...
ادامه مطلب

آزمایش مایع آمنیوتیک برای تشخیص اریتروبلاستوز جنینی (Amniotic Fluid Bilirubin)

آزمایش مایع آمنیوتیک برای تشخیص اریتروبلاستوز جنینی (Amniotic Fluid Bilirubin) نام آنالیت: بیلیروبین مایع آمنیوتیک (Amniotic Fluid Bilirubin) ساختمان و متابولیسم: اریتروبلاستوز جنینی یک بیماری جنین و نوزادان است که به وسیله آنتی‌بادی های مادری ایجاد می‌شود. این آنتی‌بادیها بر علیه آنتی‌ژنهای RBC جنین تولید می‌شوند. هرکدام از آنتی‌ژن‌های سطح RBC مانند A، B، Kell، Duffy، Kidd و سایر آنتی‌ژن‌های دیگر ممکن است مسئول همولیز ایزوایمیون باشند. شایعترین علت بیماری شدید حساس شدن مادر با Rh منفی با...
ادامه مطلب

بیوشیمی اختصاص مایع آمنیوتیک

بیوشیمی اختصاص مایع آمنیوتیک بدلیل اهمیت نمونه بیولوژیک «مایع آمنیوتیک» این فصل بطور مجزا مورد بررسی واقع گردیده است. طبیعی است آزمایشات متنوعی که هم اکنون در دنیای علوم آزمایشگاهی انجام می‌گیرد، در ایران مرسوم نبوده همچنین آزمایشات سیتوژنیکی (آمنیوسنتز) که جهت بررسی اختلالات ژنتیکی جنین انجام می‌شود قابل بررسی در این مقوله نبوده است. امید که در آینده شاهد ابداع آزمایشات متنوع و مفید روی این نمونه بیولوژیک مهم باشیم. در این فصل بررسی بیلیروبین تحت دو عنوان...
ادامه مطلب