فعال کننده پلاسمینوژن بافتی (Tissue Plasminogen Activator)

اندازه گیری(Tissue Plasminogen Activator)TPA) نام آنالیت: فعال کننده پلاسمینوژن بافتی (Tissue Plasminogen Activator) ساختمان و متابولیسم: پلاسمینوژن یک زنجیره گلیکو پروتئینی است که در قسمت N ترمینال خود دارای اسید گلوتامیک می‌باشد که به‌وسیله فعال‌کننده­ ها که t-PA  (فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی)، وU-PA ( فعال‌کننده پلاسمینوژن اوروکیناز ) می‌باشد، تبدیل به آنزیم پلاسمین فعال می‌شود. معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: سطح فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی در DVT، بدنبال انسداد عروقی، استرس، ورزش، تزریق...
ادامه مطلب

مهار کننده فعالگر پلاسمینوژن  (plasminogen activator inhibitor)

اندازه گیری(plasminogen activator inhibitor ( PAl-1 نام آنالیت: مهار کننده فعالگر پلاسمینوژن  (plasminogen activator inhibitor) ساختمان و متابولیسم: PAI-1  که در پلاسمای انسان وجود دارد به‌وسیله سلول‌های اندوتلیال سنتز می‌شود و نقش مهمی را در ترومبوز غیرمحلول بازی می‌کند. این ماده یک مهارکننده قوی فعال‌کننده‌های  پلاسمینوژن بافتی یا اوروکیناز است. غلظت آن هرچند پایین است ولی تابع تغییرات روزانه و فردی می‌باشد. پلاکت‌ها منبع غنی از آن هستند که تقریبا به‌طور کامل غیرفعال است، اما اگر آزاد شود در...
ادامه مطلب

( D-Dimer، (Fibrin Degradation fragment)

تعیین مقدار Fibrin Degradation fragment) D-Dimer) نام آنالیت:( D-Dimer، (Fibrin Degradation fragment) ساختمان و متابولیسم: اجزای پپتیدی X، Y،D  از تجزیه فیبرین و فیبرینوژن به‌وسیله پلاسمین ایجاد می‌شود که FDP نیز نامیده می‌شوند. وقتی‌که فیبرین براثر فاکتور ۱۳ دارای پیوستگی‌های عرضی و پایدار شده باشد، درصورتی‌که پلاسمین روی آن اثر کند، اجزای حد واسط FDP مثل   D2E  ایجاد می‌شوند که به D-Dimer مشهورند. معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: افزایش مقدار آنالیت در فیبرینولیز ثانویه، در طول درمان ترومبوتیک با...
ادامه مطلب

آنتی‌بادی ضد پلاکتی (Anti Platclet Antibody)

آنتی ­بادی ضد پلاکتی به روشIF  (ایمونوفلورسانس) (Anti Platelet Antibody) نام آنالیت: آنتی‌بادی ضد پلاکتی (Anti Platclet Antibody) اطلاعات ویژه آزمایش: آنتی‌بادی‌های ضد پلاکتی در ۳ دسته واقع می‌شوند: ۱) آلوآنتی‌بادی‌ها ۲) اتوآنتی‌بادی‌ها ۳) آنتی بادی­های  Drug-induce آزمایشات مربوط به آلوآنتی‌بادی‌ها شامل: الف: آزمایش پلاکت برای آنتی‌بادی‌های واکنش‌دهنده با پلاکت (آزمون سوسپانسیون ایمونوفلورسنس پلاکتی) به‌عنوان روش مرجع بررسی آنتی‌بادی‌های پلاکتی (ISBT/ICSH) مانند روش (PIFT (Platctct lmmuflu. Testبا...
ادامه مطلب

آنتی­ بادی ضد پلاکتی (Anti Platelet Antibody)

آنتی‌بادی ضد پلاکتی به روش فلوسایتومتری(Anti Platelet Antibody) نام آنالیت: آنتی ­بادی ضد پلاکتی (Anti Platelet Antibody)  معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: این روش برای ارزیابی پلاکت‌های آغشته با IgG وIgM  به کار می‌رود. درITP (پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک) به‌طور نمونه فلورسانس نسبی برابر با ۷-۲ یا گاهی بالاتر است. در ITP مزمن در بیشتر از ۹۰ درصد موارد اتو آنتی‌بادی از نوع IgG وجود دارد. در ۷۵ درصد از بیماران همراه با ترومبوسیتوپنی ایمیون یا غیرایمیون میزان غیرطبیعی از آنتی‌بادی یافت شده...
ادامه مطلب

جمع شدن لخته(Clot Retraction)

جمع شدن لخته(Clot Retraction) نام آنالیت: لخته (Clot) ساختمان و متابولیسم: در اثر تجمع پلاکت‌ها ساعاتی پس از نمونه گیری لخته منقبض شده و سرم، بالای لخته قرار می‌گیرند که این وضعیت در محل پارگی در بدن باعث نزدیک‌تر شدن دیواره‌های بریدگی به هم و خون‌رسانی به محل می‌شود. معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: درصورتی‌که آزمایش سیلان بیماری غیرطبیعی باشد، انجام این آزمایش درخواست می‌گردد. منقبض شدن لخته یا کاهش آن در ترومباستنی گلانزمن، کاهش پلاکت کمتر از صد هزار در میلی‌متر مکعب،...
ادامه مطلب

پلاسما  (Plasma)

زمان رکالسیفیکاسیون پلاسما (PRT(Plasma Recalcification Time نام آنالیت: پلاسما  (Plasma) ساختمان و متابولیسم:- معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: این آزمایش مانند تمام آزمایشات انعقادی در ۳۷ درجه صورت گرفته و مانند آزمایشی انعقاد، نشان‌دهندهٔ نحوهٔ عملکرد سیستمهای داخلی و مشترک است. اساس روش متداول: از آنجایی‌که علت لخته شدن خون مخلوط شده با سیترات سدیم و یا اگزالات پتاسیم، خارج شدن یون کلسیم می‌باشد. اگر به این پلاسما دوباره یون کلسیم اضافه شود، با فعال شدن فاکتورهای انعقادی، پلاسما...
ادامه مطلب

آزمایش چسبندگی پلاکت Platelet Adhesion / Retention Test

آزمایش چسبندگی پلاکت Platelet Adhesion / Retention Test نام آنالیت: پلاکت (platelet) ساختمان و  متابولیسم: لایه‌های زیرین اندوتلیال عروق که بر اثر پارگی نمایان می‌شوند ازنظر آنتی ژنی برای پلاکت‌ها بیگانه هستند، در این موقع پلاکت‌ها با ایجاد پای کاذب به این سطوح می‌چسبند که عواملی چون فیبرینوژن، ADP و به‌خصوصی فاکتور ون‌ویلبراند دارای اثر مهم و تسریع کنندها‌ی در این اتصال هستند. معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: این آزمایش در بیماری ایسکمیک قلبی، افزایش سطح فاکتور ۷، دیابت ملیتوس و...
ادامه مطلب

پلاکت(Platelet)

تجمع پلاکت‌ها (Platelet aggregation) نام آنالیت: پلاکت(Platelet) معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: این آزمایش، درباره  میزان و چگونگی ترشح مواد ذخیره‌ای موجود در گرانول‌های متراکم پلاکت‌ها اطلاعات خوبی می‌دهد، به‌طوریکه فقر یا فقدان (فاکتورهای موجود نظیر ADP ،ATP و سروتونین، کلسیم PDGR و VWF) موجود در این گرانول‌ها باعث نتیجه غیرطبیعی آزمایش می‌گردد. به‌طور معمول تجمع پلاکتی غیرطبیعی همراه است با: اختلالات پلاکتی مربوط به کمبود رسپتورهای گلیکوپروتئین غشایی و کمبود در آزاد کردن ADP...
ادامه مطلب

آنتی ترومبین ۳ ( Antithrombin III)

آنتی ترومبین III یا سایر مهارکننده های فاکتور انعقادی و ضدانعقادی (At-lll) (Antithrombin III) نام آنالیت:  آنتی ترومبین ۳ ( Antithrombin III) آنتی ساختمان و متابولیسم: آنتی ترومبین ۳، گلیکوپروتئینی است در پلاسما که محل سنتز آن کبد می‌باشد. این عامل از عمل فاکتورهای ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۹ و ۷ فعال‌شده مثل ترومبین جلوگیری کرده و آن‌ها را غیرفعال می‌کند. همچنین مانع از فعالیت فاکتور کالیکرئین و پلاسمین نیز می‌گردد. معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: در بیماری‌هایی مثل هپاتیت حاد، انسداد کبدی، پیوند...
ادامه مطلب