آلکالن فسفاتاز لکوسیتی (Alkaline phosphatase)

آلکالن فسفاتاز لکوسیتی (Alkaline phosphatase) ECv 3.1.3.1; Orthophosphoric acid نام آنالیت: آلکالن فسفاتاز لکوسیتی (ALP لکوسیت) monoester phosphohydrolase ALP ساختمان و متابولیسم : ALP لکوسیتی از آنزیم های موجود در لکوسیتها به خصوص نوتروفیلها می باشد که افزایش یا کاهش آن در افتراق بین اختلالات گلبول های سفید مفید است. فعالیت آن در سیتوپلاسم نوتروفیلها، استئوبلاستها، سلولهای اندوتلیال، عروقی و بعضی از لنفوسیتها دیده شده است. معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: LAP Score (روش کاربردی در بررسی آلکالین فسفاتاز لکوسیتی) که...
ادامه مطلب
برچسب ها:

هموگلوبین (Hemoglobin)

الکتروفورز هموگلوبین Hemoglobin Electrophoresis نام آنالیت: هموگلوبین (Hemoglobin) ساختمان و متابولیسم: هموگلوبین از دو جزء هم و گلوبین تشکیل شده است. از این دو جزء ، جزء گلوبینی هموگلوبینها ی مختلف متفاوت است و بر همین اساس، انواع هموگلوبین ها را نیز می توان همانند پروتئین ها، بوسیله الکتروفورز از یکدیگر تفکیک نمود. شایان توجه است که اگر در آزمایش الکتروفورز معمولی هموگلوبین، نسبت به وجود هموگلوبین خاصی در خون بیمار مشکوک شویم، باید با تعویض بافر و انتخاب حامل و بافر مخصوص ،...
ادامه مطلب

فریتین (Ferritin)

فریتین (Ferritin) نام آنالیت: فریتین ساختمان و متابولیسم: فریتین، ترکیبی است از هیدروکسید فریک و پروتئین (آپوفریتین)، فریتین نشان دهنده خوبی برای ذخیره سازی آهن بدن است. اندازه گیری فریتین از آهن و TIBC (ظرفیت تام اتصال به آهن) در تشخیص فقر آهن یا افزایش میزان آن حساستر است. این پروتئین از پروتئین های واکنش دهنده در فاز حاد نیز می باشد. معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: بیشترین شکل آهن ذخیره (حدود ۲۰-۱۵ درصد) به شکل آهن سه ظرفیتی باند با فریتین است که مجموعه ای از هیدروکسید فریک و...
ادامه مطلب

هاپتو گلوبین-Hemoglovin

هاپتوگلوبین (Hemoglovin- binding protein, HPT, HP) نام آنالیت: هاپتو گلوبین ساختمان و متابولیسم: هاپتوگلوبین یک گلیکوپروتئین ترانسپورت است که فقط در کبد سنتز می شود. هاپتوگلوبین اولین خط دفاعی برای نگهداری آهن در بدن انسان است. این ماده از دو جفت زنجیره α دو جفت زنجیره β تشکیل شده است. هموگلوبین آزاد به ترتیب با دایمر α و β همراه می شود. کمپلکس هاپتو گلوبین پلاسما از طریق تفکیک کروماتوگرافی ستونی از نوع آزاد تفکیک است (یا از طریق سرعت تجمع در آلکتروفورز). معرفی آزمایش، کاربرد بالینی:...
ادامه مطلب

کربوکسی هموگلوبین (COHb)

کربوکسی هموگلوبین (COHb) نام آنالیت: کربوکسی هموگلوبین (Carboxy Hemoglobin) ساختمان و متابولیسم: در تجزیه هِم موجود در هموگلوبین به بیلی روبین به طور طبیعی منوکسید کربن ایجاد می شود که باعث می شود تا حد نیم درصد CoHb در بدن بوجود آید. تمایل منوکسید کربن در ترکیب با هموگلوبین ۲۱۰ برابر اکسیژن است که در صورت ترکیب به دلیل عدم توانایی حمل اکسیژن باعث ایجاد آنوکسی در بدن می شود. خون دارای کربوکسی هموگلوبین بالا دارای رنگ قرمز البالوئی است. معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: به دلیل ناتوانی حمل...
ادامه مطلب

مت هموگلوبین (Hemiglobin)

مت هموگلوبین (Met Hb، (Hemiglobin، Hi نام آنالیت: مت هموگلوبین (Hemiglobin) ساختمان و متابولیسم: مت هموگلوبین مشتقی از هموگلوبین است که در آن آهن دو ظرفیتی تبدیل به سه ظرفیتی شده و منجر به ناتوانی هموگلوبین در ترکیب با اکسیژن می گردد. سیستم هایی در بدن مسئول احیاء آن می باشند که از آن جمله می توان از سیستم مت هموگلوبین ردوکتاز وابسته به NADH (NADH، سیتوکروم bs ردوکتاز)، اسید آسکوربیک، گلوتاتیون احیا شده و ADPH مت هموگلوبین ردوکتاز نام برد که سیستم اول از هم مهم تر است. در صورتیکه نقص در این...
ادامه مطلب

حجم خون تام (TBV)

حجم خون تام (TBV) نام آنالیت: حجم خون(Total Blood Volume) ساختمان و متابولیسم:- معرفی آزمایش، کاربرد بالینی : حجم خون تام در موارد پلی سایتمی ورا ، بیماری ریوی، گرسنگی شدید، اسیدوز، تیروتوکسیکوزیس، سکته قلبی، اختلالات قلبی مادرزادی، حاملگی و در ورزشکاران افزایش و در خونریزی، سوختگی، آنمی شدید، عفونت مزمن، ازوتمی مزمن، اسهال ، استفراغ، دیابت، سن بالا، در ورزش و سرما کاهش نشان می دهد. اساس روش متداول: روشها محاسبه ای: روش های دیگر: میزان حجم توتال پلاسما به علاوه حجم گلبول...
ادامه مطلب

توده گلبول قرمز (RCM)

توده گلبول قرمز (RCM) نام آنالیت : توده گلبول قرمز،RCM) Red Cell Mass) ساختمان و متابولیسم: بنابه تعریف عبارت است از تعداد کل یا حجم گلبول قرمز در گردش خون در بدن. معرفی آزمایش، کاربرد بالینی :توده گلبول قرمز در مواردی مثل: پلی سایتمی ورا ، پلی سایتمی در رابطه با هیپوکسی بافتی ، بیماری ریوی ، افزایش مت هموگلوبین و کربوکسی هموگلوبین (به خصوص در سیگاریها)، پلی سایتمی در ارتباط با بدخیمی ها (سرطان سلول کلیوی ، هپا توما، ...) در ارتفاع زیاد، حاملگی و در نوزادان تاز متولد شه با هماتوکریت...
ادامه مطلب

اجسام هاینز (Heinz inclusion body)

تجسس اجسام هاینز در خون محیط (گلبول قرمز) Heinz inclusion body نام آنالیت: اجسام هاینز (Heinz inclusion body) ساختمان و متابولیسم: اجسام هاینز، اجسامی گرد و کوچک (به قطر ۳-۱ میکرومتر) که در حقیقت هموگلوبین اکسید شده هستند و به شکل رسوباتی در گلبول های قرمز ظاهر می شوند، می باشند. عامل ایجاد کننده آنها متغیر است، شامل: دارو یا مواد شیمیایی اکسید کننده (فنیل هیدرازین، کلرات، نفتالین یا داپسون)، مصرف دارویی مثل پریماکین، در مبتلایان به کمبود آنزیم G6PD و در افراد دارای هموگلوبین ناپایدار یا...
ادامه مطلب

انگل های خون (blood parasites)

(Blood Parasites detecting in smears) نام آنالیت: انگل های خون (blood parasites) ساختمان و متابولیسم: انگل های متعددی وجود دارند که برای بقاء و تغذیه خود سلول های خون را انتخاب می کنند و با این عمل باعث بروز مشکلات و بیماری های مختلفی در فرد آلوده می گردند. توانایی در شناخت انگل، مراحل مختلف زندگی انگل، نوع سلول آلوده و زمانی که بیش ترین آلودگی وجود دارد بیمار را در جهت بهبودی و رهایی از عفونت انگلی یاری می دهد. معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: بررسی گسترش های خونی برای تشخیص انگلهای خونی نظیر:...
ادامه مطلب