پاتولوژی

پاتولوژی ثبت صحیح نام و نام خانوادگی، شماره، نام پزشک، تاریخ، نوع نمونه بر روی نمونه استفاده از ظروف استاندارد، درب­دار در اندازه­ های مناسب نمونه­ های پاتولوژی کنترل فرمالین مصرفی محلول نگهداری نمونه­ ها برش نمونه توسط پاتولوژیست یا زیرنظر مستقیم وی انجام شود. گزارش استاندارد میکروسکوپی نمونه نظافت میکروتوم و سرویس و نگهداری آن کنترل محلولهای مورد استفاده در tissue processor، شامل تعویض در فواصل مناسب، نظافت ظروف، ... کنترل رنگ­آمیزی، رنگها و ظروف مصرفی، کیفیت...
ادامه مطلب

میکروب شناسی

میکروب شناسی کنترل کیفی حرارت یخچالها، فریزرها و انکباتورها کنترل کیفی انکباتور بیهوازی کنترل کیفی اتوکلاو استفاده از محیط­های کشت، دیسکهای آنتی­بیوتیک، آنتی سرم­های معتبر و دارای تاریخ مصرف کنترل کیفی محیطهای کشت، دیسکهای آنتی­بیوتیک، محیط کشت خون و غیره کنترل کیفی آنتی سرم­ها کنترل کیفی تستهای کاتالاز، کوآگولاز، اکسیداز و غیره کنترل کیفی آنتی بیوگرام کنترل کیفی رنگ­آمیزی و تهیه لام مستقیم SOP کنترل کیفی ترازو سرولوژی و ایمونولوژی کنترل کیفی حرارت...
ادامه مطلب

بخش هماتولوژی

بخش هماتولوژی نسبت مناسب خون و EDTA جهت تست CBC، PLT نسبت مناسب خون و سیترات جهت تستهای ESR، PT و PTT. تستهای اختصاصی هماتولوژی کالیبراسیون دستگاه­های سل کانتر در فواصل مناسب (ماهانه) کنترل کیفی دستگاه­های سل کانتر و نگهداری نتایج Matching سل کانترها کنترل کیفی Diff (دستی و دستگاهی) کنترل کیفی تست شمارش رتیکولوسیت کنترل کیفی تست ESR SOP در بخش هماتولوژی تستهای انعقادی الف) کنترل کیفی حرارت بن­ ماری و یخچال­ها ب) کنترل کیفی سمپلرهای مصرفی ج) کنترل کیفی تایمر د) Duplication ه) استفاده...
ادامه مطلب

کنترل کیفی خارجی (External quality assessment)

کنترل کیفی خارجی (External quality assessment): برای کنترل کیفی خارجی هماتولوژی از نمونه ­های زیر استفاده می­شود: لام فیکس شدۀ رنگ ­آمیزی شده. نمونۀ خون روی CPD. کنترلهای تجارتی برای دستگاه ها. کنترلکیفیخارجی به صورت استانی، کشوری، قاره­ای و بین­ المللی انجام می­گیرد. کنترل کیفی خارجی برای اطمینان از صحت طولانی مدّت تست ­ها، تصمیم­ گیری­ های عمومی، مقایسۀ آزمایشگاه های مختلف ... گزارش جوابهای کنترل کیفی خارجی بصورت نمودار، منحنی، یا گزارش براساس SDI (Standard deviation index) می­باشد. عدد SDI...
ادامه مطلب

کنترل کیفی داخلی هماتولوژی (Internal quality control)

کنترل کیفی داخلی هماتولوژی (Internal quality control) کنترل نمونه­ گیری (Sampling) کنترل روشها کنترل وسایل کنترل رآژنت ­ها کنترل جواب ها استفاده از جواب های کنترل نمونه ­گیری (Sampling): موارد زیر در کنترل نمونه­گیریحائز اهمیت می­باشد: ثابت بودن موقعیت بیمار (Position) در موقع نمونه­ گیری برای تست ­های تکراری. مدت زمان بستن تورنیکت، حداکثر ماندن تورنیکت ۶۰ ثانیه است. استفاده از سرنگ و Needle با اندازه مناسب (با توجه به خون مورد نیاز) غلظت و نسبت مادۀ ضد انعقاد و خون، مخلوط کردن کافی خون و...
ادامه مطلب

مختصری دربارۀ کنترل کیفی تست های انعقادی

مختصری دربارۀ کنترل کیفی تست­ های انعقادی غیرطبیعی بودن تست­های انعقادی به علت کاهش فاکتورهای انعقادی، مهار کنندۀ فاکتورهای انعقادی یا اشتباه در انجام تست­ ها می­باشد. کنترل کیفی تست­های انعقادی با توجه به رنج محدود آنها و اهمیت کلینیکی آنها حائز اهمیت است. زمان انعقاد (clothing time test): این تست راه داخلی یا intrinsic سیستم انعقاد را چک می­کند. برای غیرطبیعی شدن فاحش این تست باید فاکتورهای انعقادی به کمتر از ۱% رسیده باشند، به همین دلیل امروز مورد استفادۀ زیادی ندارد ولی بهرحال...
ادامه مطلب

خطاهای رایج در دستگاه های هماتولوژی

خطاهای رایج در دستگاه های هماتولوژی Carry over: به معنی انتقال نمونه به نمونۀ بعدی است. Carry over در اکثر دستگاههای اتوماتیک هماتولوژی ۳-۲% است. جهت رفع این اشکال پیشنهاد می­شود، WBC یا RBC یا دیگر پارامترها را پس از یک نمونه بسیار بالا یا بسیار پائین دوباره تکرار کرد. افزایش گلبول­های سفید (بیش از /۳۰،۰۰۰) به علت کدورت (Turbidity) باعث افزایش کاذب هموگلوبین، MCH و MCHC می­گردد. شمارش بالای گلبول سفید باعث افزایش MCV و Hct نیز می­گردد (چون گلبول­های سفید جزء گلبولهای قرمز شمرده و اندازه­گیری...
ادامه مطلب

سرعت سدیمانتاسیون (ESR, Erythrocyte Sedimentation Rate)

سرعت سدیمانتاسیون (ESR, Erythrocyte Sedimentation Rate) در سال ۱۹۱۸ تست سرعت سدیمان (ESR) به عنوان تستی جهت بررسی حاملگی معرفی گردید. بعداً مشخص گردید غیر از زنان حامله سرعت سدیمان در بسیاری از بیماریها بالا می­رود. تست ESR یک اندیکس غیر اختصاصی نشان­دهندۀ التهاب، عفونت، بدخیمی، ... می­باشد. هرگاه خون مخلوط با مادۀ ضد انعقاد در لوله­ای بطور عمودی قرار گیرد گلبولهای قرمز تمایل به رسوب دارند. مقدار این رسوب بر حسب میلی­متر (mm) در زمان مشخص و در لولۀ مشخص،  اساس تست ESR است. سرعت رسوب گلبولهای...
ادامه مطلب

روش های شمارش افتراقی (diff)

روش­ های شمارش افتراقی (diff) روش­های زیادی جهت شمارش افتراقی گلبول های سفید وجود دارد. دقت شود که شمارش افتراقی در ناحیه­ای از فروتی انجام گیرد که شکل گلبول های قرمز (Optimal) باشد. این ناحیه، ناحیۀ (Subfeathery edge) قبل از انتهای فروتی است. با توجه به خطای آماری ایجاد شده در اثر شمارش تعداد کم گلبولهای سفید پیشنهاد می­شود جهت (diff) ، تعداد بیشتری گلبول سفید شمرده شود. مثال: اگر ۱۰۰ گلبول سفید شمرده شود خطا ۲۵% و اگر ۲۰۰ گلبول سفید شمرده شود خطا ۱۵% و اگر ۵۰۰ گلبول سفید شمرده شود خطا ۵%...
ادامه مطلب

رنگ های مورد استفاده در هماتولوژی

رنگ های مورد استفاده در هماتولوژی: رنگ های رومانفسکی (Romanophosky) محتوی رنگ های اسیدی و قلیایی است. اجزاء اسیدی سلول ها، رنگ های قلیائی را گرفته و آّبی رنگ می­شوند و اجزاء قلیائی سلول، رنگهای اسیدی را گرفته و قرمز رنگ می­شوند. شایع­ترین رنگهای مورد استفاده: رنگ رایت: محتوی ائوزین و متیلن بلو رنگ لیشمن: محتوی آزور و متیلن بلو رنگ جنر: محتوی آزور I و II و متیلن بلو بهترین رنگ برای رنگ­آمیزی هماتولوژی، رنگ رایت بوده و بدترین آنها گیمسا می­باشد. جابجایی متاکروماتیک: ساختمان­...
ادامه مطلب