ترانسفرین Siderophilin), (tf) Transferrin)

ترانسفرین Siderophilin), (tf) Transferrin) نام آنالیت: ترانسفرین Transferrin ساختمان و متابولیسم: ترانسفرین (Siderophilin) مهم‌ترین پروتئین حمل کننده آهن پلاسما می‌باشد. ترانسفرین یک APR منفی است و مقادیر پایین آن همراه با کاهش آلبومین، پرآلبومین و β لیپوپروتئین در عفونت‌ها و بدخیمی‌ها دیده می‌شود. و مقادیر بالای ترانسفرین بستگی به توانایی بدن برای مبارزه با عفونت دارد. ظرفیت کل اتصال به آهن یا (TIBC)با مقدار ترانسفرین سرم مرتبط است اما این ارتباط خطی نیست. ارزش آزمایش آهن بدون ترانسفرین و TIBC...
ادامه مطلب

آدنوزین دآمیناز (A. D. A)(Adenosinedeaminase)

آدنوزین دآمیناز( A. D. A)(Adenosinedeaminase) نام آنالیت:آدنوزین دآمیناز  (Adenosinedeaminase) ساختمان و متابولیسم: این آنزیم در گلبول‌های قرمز، لکوسیت‌ها، ریه، کبد، شکم، دستگاه ادراری تناسلی و سرم یافت می‌شود. آنزیم شامل ۲ گروه فعال می‌باشد و AMP، ADP و ATP را بر اثر دفسفوریلاسیون تبدیل به اینوزین می‌کند. نقص ۲ آنزیم با متابولیسم پورین‌ها مرتبط است. آدنوزین د آمیناز (ADA) و پورین - نوکلئوزید - فسفوریلاز (PNP) که توام با نقص سیستم ایمنی می‌باشند، مکانسیم اصلی انباشته شدن متابولیت‌های سمی است که...
ادامه مطلب

کولین استراز (سرم – خون کامل)

کولین استراز (سرم - خون کامل)  نام آنالیت: استیل کولین استیل هیدرولاز، ( استیل هیدرولاز SChE) (Cholinesterase) ساختمان و متابولیسم: ۲ آنزیم وابسته با قدرت هیدرولیز استیل کولین وجود دارد یکی از آن‌ها به نام استیل کولین استراز، یا کولین استراز «حقیقی» یا کولین استراز I نامیده می‌شود که در گلبول‌های قرمز، ریه، طحال، رشته‌های عصبی و بخض خاکستری مغز وجود دارد. دیگری به نام استیل کولین آسیل هیدرولاز (SChE) می‌باشد که به نام «سودوکولین  استراز» یا بنزوئیل کولین استراز یا کولین استراز II...
ادامه مطلب

نوکلئوتیداز (۵’ NT)(NTP, 5’ NT, 5’ – Ribonucleoside phospohydrolase)

نوکلئوتیداز (۵’ - NT)(NTP, 5’ NT, 5’ - Ribonucleoside phospohydrolase) نام آنالیت: ۵ - نوکلئوتیداز (NTP, 5’ NT, 5’ - Ribonucleoside phospohydrolase) ساختمان و متابولیسم:۵’ - نوکلئوتیداز یک فسفاتاز است که تنها روی نوکلئوزید ۵’ - فسفات‌ها نظیر آدنوزین ۵’ - فسفات (آدنوزین ۵’ - مونو فسفات، AMP و آدنیلیک اسید) عمل کرده و آدنوزین تشکیل شده و فسفات غیر ارگانیک (معدنی) آزاد می‌نماید. این آنزیم به طور وسیعی در بافت‌های بدن منتشر است و به نظر می‌رسد که در غشاء پلاسمایی سلول‌ها متمرکز است. pH اپتیمم آن بین ۶/۶ الی ۷...
ادامه مطلب

لوسین آمینوپپتیداز (LAP)(Leucine Aminopeptidase) (Arylamidase)

لوسین آمینوپپتیداز (LAP)(Leucine Aminopeptidase) (Arylamidase) نام آنالیت: لوسین آمینوپپتیداز (Leucine Aminopeptidase) (Arylamidase / LAP) ساختمان و متابولیسم: این آنزیم پپتیداز سلولی است که جهت ارزیابی عمل ترشحی سیستم صفراوی به کار می‌رود. این آنزیم در تمام بافت‌ها بوده و باعث هیدرولیز آمینو اسیدها از انتهای آمینوی ترمینال پپتیدها می‌شود. در حالی که لوسین ترمینال آمینی اسید آمینه‌ای باشد، فعالیت آنزیم در بالاترین حد خود می‌باشد. در یک سرم نرمال قسمت عمده آن از کبد تأمین می‌شود که به صورت متصل به غشای...
ادامه مطلب

گام گلوتامیل ترانسفراز (Gamma GT)(γGT)(γ  Glutamyl transferase)

گام گلوتامیل ترانسفراز (Gamma GT)(γGT)(γ  Glutamyl transferase) نام آنالیت:γ - گلوتامیل ترانسفراز (GGT)، γ - گلوتامیل ترانس پپتیداز (γGT)، γ - گلوتامیل ترانسفراز (γGT)(γ - Glutamyl transferase) ساختمان و متابولیسم: آنزیم γ گلوتامیل ترانس پپتیداز عمدتاً در کبد، کلیه، پروستات و طحال وجود دارد. صرفنظر از این نکته که کلیه بیش‌ترین سطح این آنزیم را دارد، کبد به عنوان منبع آنزیمی است که به طور طبیعی در سرم یافت می‌شود. مردان مقادیر بیش‌تری آنزیم دارند زیرا مقادیر زیادی از آنزیم در پروستات وجود دارد. معرفی...
ادامه مطلب

ایزوسیترات دهیدروژناز (IICD)(Isocitrate Dehydrogenase)

ایزوسیترات دهیدروژناز(ICD)(Isocitrate Dehydrogenase)) نام آنالیت: ایزوسیترات دهیدروژناز(Isocitrate Dehydrogenase) ساختمان و متابولیسم: ایزوسیترات دهیدروژناز واکنش دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو ایزوسیترات به ۲ اکسوگلوتارات را کاتالیز می‌کند. آنزیمی که در سرم موجود است به صورت اولیه منشأ کبدی دارد اگرچه در سلول‌های دیگر نیز یافت می‌شود. معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: در هپاتیت ویروسی، سمی و مزمن، کارسینومای متاستاتیک کبد، هیپوکسی کبدی ناشی از وضعیت‌های همودینامیک، ضایعات آلوده باکتریایی کبدی،...
ادامه مطلب

لیپاز (Lipase)

لیپاز (Lipase) نام آنالیت: تری آسیل گلیسرول آسیل هیدرولاز (Lipase) ساختمان و متابولیسم: لیپاز آنزیمی است که چربی‌ها را به اسیدهای چرب و گلیسرول تبدیل می‌کند، پانکراس عمده‌ترین منبع این آنزیم به شمار می‌آید. لیپاز پس از آسیب پانکراسی در خون وارد می‌شود. معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: آزمایش لیپاز برای تشخیص (هایی) پانکراتیت در صورتی که غلظت آمیلاز طبیعی و یا در حال برگشت به حد طبیعی باشد، مفید واقع خواهد شد. افزایش مقادیر لیپاز در اختلالات پانکراس (پانکراتیت، کارسینومای...
ادامه مطلب

آمیلاز (Amylase)

آمیلاز (Amylase) نام آنالیت: آمیلاز (دیاستاز) ۱ و ۴ - α - D - گلوکانوهیدرولاز (Amylase) ساختمان و متابولیسم: آمیلاز آنزیمی است که باعث تبدیل نشاسته به قند شده و در غدد بزاقی، پانکراس، کبد و لوله‌های فالوپ تولید می‌شود. در صورتی که التهابی در پانکراس یا غدد بزاقی ایجاد شود، مقدار بیش‌تری آمیلاز وارد جریان خون خواهد شد. سطح آمیلاز در ادرار نشان دهنده تغییر غلظت خونی آن به صورت لگاریتمی از ساعت ۶ الی ۱۰ می‌باشد. معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: این آزمایش برای تشخیص و بررسی...
ادامه مطلب

گلوکز – ۶ فسفات دهیدروژناز (G6PD)

گلوکز - ۶ فسفات دهیدروژناز (G6PD) (Glucose - 6 - Phosphate Dehydrogenase) نام آنالیت:گلوکز - ۶ فسفات دهیدروژناز (گلبول‌های قرمز) (Glucose - 6 - Phosphate Dehydrogenase) ساختمان و متابولیسم: کمبود G6PD یک ناهنجاری وابسته به جنس ارثی است، بیش از ۵۰۰ شکل از این بیماری شناخته شده است (وابسته به کروموزوم x). تیپ A بیماری اغلب در سیاهپوستان و شکل مدیترانه‌ای آن در هر ۲ نژاد سفید و شرقی دیده می‌شود. فرم دایمری و تترامری آن از نظر آنزیمی فعال می‌باشد. در اکثر موارد نقص این آنزیم توام با آنورمالی‌های الکتروفورزی و...
ادامه مطلب


دانلود اپلیکیشن اندروید پارامد پارامد-اپلیکیشن رد کردن