ظرف های جمع آوری نمونه

ظرف های جمع آوری نمونه ترکیب ظرف جمع آوری اولیه و ظرف انتقال دهنده ، در صورت امکان  ، باید تمیز ، غیر قابل نشت ، عاری از ذرات ، و ترجیحاً از یک ماده یک بار مصرف و شفاف ساخته شده باشد که در مقابل اجزای تشکیل دهنده ادرار بی اثر باشد . ظرف جمع آوری و درب آن باید عاری از مواد تداخل کننده مثل مواد پاک کننده باشد . بعضی از آزمایشگاه ها ترجیح می دهند برای تمام موارد جمع آوری ادرار از ظروف استریل استفاده کنند . استفاده مجدد از ظرف  های نمونه مجدداً استفاده نکنید . گنجایش ظرف جمع آوری...
ادامه مطلب

نمونه به دست آمده از طریق کاتتر

نمونه به دست آمده از طریق کاتتر نمونه به دست آمده از طریق کاتتر نمونه ای است که بعد از وارد کردن یک کاتتر به داخل مثانه از طریق پیش آبران به دست می آید . ادرار می تواند به صورت یک نمونه واحد از محل خارج شدنش گرفته شود . نمونه به دست آمده از سوپرا پوبیک نمونه سوپراپوبیک نمونه ای است که از طریق آسپیره کردن ادرار از مثانه متسع شده از میان دیواره شکمی جمع آوری می شود . کشت  های میکروبیولوزیکی هر کدام از نمونه  هایی که در بخش  های قبلی بیان شد چنان چه احتیاطات مخصوص به عمل آید  ،...
ادامه مطلب

جمع آوری نمونه

جمع آوری نمونه جمع آوری باید به طور طبیعی در یک محل جدا انجام شود و بیمار نشسته یا ایستاده باشد . نمونه راندوم نمونه راندوم ممکن است در زمان  های نامشخص جمع آوری شود . برای به دست آوردن یک نمونه مناسب برای آنالیز لازم می شود که قبل از جمع آوری جندین ساعت ادرار در مثانه نگه داشته شود . نمونه ۸ ساعته یا اول صبح نمونه ۸ ساعته یا اول صبح به طور طبیعی بلافاصله بعد از بیدار شدن بیمار از خواب شبانگاهی جمع آوری می شود . این نمونه هم چنین به عنوان نمونه شبانه یا نمووه صبح زود هم...
ادامه مطلب

جمع آوری و انتقال نمونه های ادرار

جمع آوری و انتقال نمونه های ادرار راهنمایی  هایی برای روش جمع آوری و انتقال نمونه  های ادرار به آزمایشگاه مهم هستند چون ممکن است تصمیمات تشخیصی و درمانی ، براساس نتایج تجزیه ادرار باشد . متغیر  هایی مثل روش جمع آوری ، ظرف نگهدارنده ، انتقال و ذخیره مهم هستند چون آن ها روی نتیجه تجزیه ادرار اثر می گذارند . Overfview روش  های کلی برای جمع آوری نمونه  های ادرار از بیمار  ، انتقال آن ها به آزمایشگاه  ، و ذخیره کردن آن ها مورد بحث قرار گرفته است . برای سیستم  های جمع آوری قابل دسترس...
ادامه مطلب

ثبت و نگهداری

ثبت و نگهداری: ثبت و نگهداری یک بخش مهم اطمینان از کیفیت در آزمایشگاه است . گزارش ها باید برای همه گروه  های کاری در دسترس باشد و آ ها باید وسایل را کنترل کنند . ثبت نتایج بیمار باید براساس ارتباط با مراکز به طور منظم نگهداری شود . نتایج باید به طور دوره ای توسط سه نفر مرور شوند . یک گزارش با شرح روزانه ( کتاب یا کامپیوتر۹ روی میز کار باید در دسترس باشد که شامل موارد زیر است  : شماره سری نوار های ادرار و تاریخ انقضاء آن ها تاریخی که درب ظرف های نوار باز شده است ( این مورد هم...
ادامه مطلب

رنگ ها

رنگ ها رنگ آمیزی Supravital برای تشخیص یا تأیید تمام عوامل موجود در سدیمان ادراری کافی نیست . آزمایشگاه  هایی که یک تجزیه کامل ادرار با Wet Microscop انجام می دهند باید قادر به شناسایی / تأیید عوامل زیر با به کارگیری یک یا چند رنگ اختصاصی ( که در زیر آورده شده است ) باشند  : چربی رنگ آمیزی Oil red O رنگ آمیزی Sudan III اجسام چربی بیضی شکل از مواد فوق الذکر ( Sudan III , Oil Red ) باکتری ها رنگ آمیزی کرم رنگ آمیزی Papanicolaou ائوزینوفیل ها رنگ آمیزی Hansel رنگ آمیزی Wright رنگ آمیزی Giemsa رنگ آمیزی Wright –...
ادامه مطلب

حجم ادرار آزمایش شده

حجم ادرار آزمایش شده حجم ادراری که برای آزمایش استفاده می شود باید داخل مؤسسه استاندارد شود ( برای مثال حجم  هایی که معمولاً استفاده می شوند ۱۰  ، ۱۲ و ۱۵ میلی لیتر هستند ) . گر یک حجم کمتر استفاده شود ( برای مثال اطفال ، نوزادان ) یک یادداشتی در گزارش انت هایی بگذارید . زمان سانتریفوژ برای اطمینان از رسوب یکسان همه نمونه ها زمان در نظر گرفته شده برای سانتریفوژ  ۵ دقیقه است . سرعت سانتریفوژ RCF پیشنهاد شده تقریباً ۴۰۰ است  . برای حساب کردن RCF برای یکسال سانتریفوژ ویژه از طریق...
ادامه مطلب

آزمایش میکروسکوپی ادرار

آزمایش میکروسکوپی ادرار اساس نامه  های متعددی نیاز به یک آزمایش میکروسکوپی سدیمان ادرار را عنوان کردند . با افزایش تست  های الکوسیت استراز و نیتریت با نوار  های معرف ، تأثیر سودمند آزمایش میکروسکوپی روی نمونه  های ادرار با نتایج طبیعی فیزیکی شیمیایی مورد سؤال واقع شده است . تصمیم برای انجام آزمایشات میکروسکوپی باید توسط هر آزمایشگاه بر طبق تعداد جمعیت بیماران ویژه خاص باشد . معمولاً  ، آزمایش میکروسکوپی در نمونه  های زیر انجام می شود  : وقتی توسط پزشک درخواست شود . ...
ادامه مطلب

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت طرح کنترل کیفیت برای آزمایش SG می بایست شامل استفاده از دستگاه کنترل وسایل به طور روزانه باشد از توصیه  های سازنده پیروی کنید . کنترل ها باید به صورت سند و مدرک نگهداری شوند . تجزیه شیمیایی ادرار تجزیه شیمیایی ادرار با استفاده یکی از چندین نوع نوار ادراری که توسط کارخانجات سازنده مختلف در دسترس هستند انجام می شود . نوار  های ادرار که به طور Semiquantitative ادرار را آزمایش می کنند . انواع دیگر نوار  های ادرار که برای موارد تک تستی در دسترس اند عبارت اند از اندازه گیری...
ادامه مطلب

وزن چگالی مخصوص

وزن چگالی مخصوص چگالی مخصوص ( SG ) ادرار ، نسبت وزن نمونه به وزن حجم مساوی از آب مقطر در همان درجه است . این نسبت به کاربرد یک مقدار عددی دلالت می کند ، برای ادرار انسان  ، اندازه  های نرمال در محدوده ۰۰۳/۱ تا ۰۳۵/۱ هستند . کاربرد معمول از روش  های آزمایشگاهی برای چگالی مخصوص اندازه گیری های غیر مستقیمی هستند که یک ارتباط ریاضی یا تجربی را برای تخمین اندازه SG مورد استفاده قرار می دهند . در بعضی از آزمایشگاه ها اسمومتری به جای اندازه گیری  های وزن مخصوص انجام می شود . اغلب از...
ادامه مطلب


دانلود اپلیکیشن اندروید پارامد پارامد-اپلیکیشن رد کردن