چشم و ترشحات ملتحمه ای                

چشم و ترشحات ملتحمه ای                  کاربرد بالینی: عوامل ایجاد کننده ورم ملتحمه ای به ترتیب اولویت در ایجاد بیماری زایی به دو دسته یاکتریایی و ویروسی تقسیم می شوند. عوامل ورم ملتحمه ای باکتریایی شامل استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوک پیوژن،استرپتوکوک پنومونیه هموفیلوس آنفلوانزا، نایسریاگنوره آ، موراکسلاکوناتا، کلامیدیاتراکوماتیس و انتروباکتر می باشد. عوامل ورم ملتحمه ای ویروس ها نیز شامل آدنوویروس، پیکورناویروس، هرپس سیمپلکس و ویروس سرخک هستند. تشخیص ورم...
ادامه مطلب

مجاری تنفسی فوقانی Upper Respiratory Tract

مجاری تنفسی فوقانی Upper Respiratory Tract کاربرد بالینی: مجاری تنفسی فوقانی شامل دهان، گلو، حلق، قسمت جلویی مجرای بینی است. هدف تشخیص عامل عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی می باشد که از مهمترین آنها می توان فارنژیت راا نام برد. عوامل باکتریایی فارنژیت شامل موارد زیر است: ۱- در دهان: ترپونما ونسانتی ۲- در گلو حلق: استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروهAف استافیلوکوک اورئوس، کورینه باکتریوم دیفتریه و هموفیلوس آنفلونزای تیپ B. ۳- در سینوس های مجاری بینی: استرپتوکوک بتاهمولیتیک A، استرپتوکوک...
ادامه مطلب

پیشابراه، اندوسرویکس و حلق از نظر گونوکوکی

پیشابراه، اندوسرویکس و حلق از نظر گونوکوکی کاربرد بالینی: تشخیص بیماری سوزاک در افراد با علائم کلینیکی لنفوآدنوپاتی ژسنتال، بیماری های مقاربتی باکتریال، زخم های ژینتال و سطوح اپیتلیالی، التهاب مجاری ادراری و لگن. نوع قابل بررسی: ترشحات و چرک اندوسرویکس خانم ها، رکتوم، حلق و مایع سیینوویال و مجرای ادراری در مردان. روش نمونه برداری: برای یافتن نایسریاگنوره آ در صورتی که چرک و ترشح وجود داشته باشد به وسیله سواب از ترشحات پیشابراه و گردن رحم نمونه برداشت نموده و بر...
ادامه مطلب

زخم های ژنیتال گرانولوما، خیارک                                 

زخم های ژنیتال گرانولوما، خیارک کاربرد بالینی: تشخیص عوامل بیماری زای زیر: ۱- ترپونما پالیدوم عامل بیماری سیفیلیس ۲- کامیدیا تراکوماتیس عامل بیماری لنفوگرانولوما و نروم ۳- هموفیلوس دو کره ای عامل بیماری شانکر نرم. ۴- کالیماتوباکتریوم گرانولوماتیس عامل گرانولومای اینگوئینال یا دنوانوزیس ۵- ویروس هرپس سیمپلکس تیپ دو عامل زخم و گرانولومای ژینتال. نوع نمونه قابل بررسی: ترشحات چرکی زخم، مایعات بافتی آسپیرده شده از خیارک ها و تاول ها و پونکسیون غدد لنفاوی...
ادامه مطلب

نمونه ژنیتال زنان، سواب های واژن و اندوسرویکس

نمونه ژنیتال زنان، سواب های واژن و اندوسرویکس کاربرد بالینی: بررسی علت ترشحات غیر طبیعی واژن و ضایعات ژینتال، ترشح غیر طبیعی واژن می تواند به دلایل زیر باشد: ۱- .اژینت در اثر کاندیدا آلبیکانس و تریکوموناس واژینالیس. ۲- سرویست در اثر نایسریاگنوره آ و کلامیدیا تراکوماتیسیس. ۳- واژینوزیس باکتریایی در اثر رشد بی هوازی ها و گاردنونلا واژینالیس و در دختران نابالغ به علت کلامیدیا و گنوکوک. ۴- هرپس ویروس ها و ویروس های پاپیلومایی انسانی. همچنین استرپتوکوک های گروه،...
ادامه مطلب

مجرای تناسلی مردان

مجرای تناسلی مردان کاربرد بالینی: در درجه اول تشخیص عفونت های دستگاه تناسلی ناشی از نایسریاگنوره  و سپس سایر عوامل ایجادکننده التهاب مجرا در مردان که امل هموفیلوس آنفلونزا، نایسریامننژیتیدیس موراگسلاکارتارالیس، باکتروئیدس، دیفتروئیدها، ترپونما پالیدوم می باشد. نمونه قابل بررسی: ترشحات مجرای ادراری بیمار به سوزاک، مایع مترشحه از شانکرهای سیفلیسی و نمونه ادرار. روش نمونه برداری: در موارد حاد بیماری که ترشحات زیاد می باشد توسط سواب های سرپنبه ای از ترشحات برداشت...
ادامه مطلب

مایعات بدن(۷)

ارزیابی آزمایش های تشخیصی آنتی بادی های ضد اسپرم( ASA) در ناباروری های ایمونولوژیک NCCLS باروری در همۀ فرهنگ ها و جوامع نوعی بالندگی اجتماعی و روانی محسوب می شود و در مقابل، ناباروری با آسیب های روحی، روانی، مشکلات اقتصادی و خانوادگی خاص خود همراه است. تقریباً ۱۰ تا ۱۵ درصد زوج ها با مشکل ناباروری مواجه هستند. در آمریکا از هر پنج زوج در سن ازدواج یک نفر نابارور است. ناباروری به دلایل مختلف روی می دهد که از جمله می توان به اختلالات غدد درون ریز، اختلالات آناتومیکال، عفونت ها،...
ادامه مطلب

مایعات بدن (۶)

مایع سمینال ( اسپرموگرام) کاربرد بالینی: بعد از وازکتومی در پزشکی قانونی در موارد تجاوز به عنف دارای کاربرد است. در آزمایش مایع سمینال بعد از وازکتومی تنها وجود یا عدم وجود اسپرم ارزشمند می باشد که بایستی حتی یک اسپرم را هم به حساب بیاوریم. نمونه اول جهت بررسی یک ماه بعد و نمونه دوم دو ماه بعد از انجام عمل وازکتومی انجام می گیرد تا زمانیکه در دو نمونه پشت سر هم هیچ اسپرمی دیده نشود ضمن آن که در این حالت نمونه بایستی هم به صورت معمولی و هم به صورت سانترفیوژ شده مورد بررسی...
ادامه مطلب

مایعات بدن (۵)

تجمع مایع در پریکارد Pericardial Effusion کاربرد بالینی:تشخیص عامل ایجادکنندۀ تجمع مایع در پریکارد. پریکارد در حالت طبیعی استریل است، از میکروارگانیسم هایی که باعث ایجاد پریکاردیت می شوند می توان: استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوک، پنومونیه، هموفیلوس آنفلونزا، نایسریامننژیتیدیس، پسودوموناس، انتروباکتر، باکتریهای بی هوازی، اکتینومایسیس و کاندیدا را نام برد. خونریزی، بدخیمی، التهاب از علل شایع افزایش مایع در فضای پریکارد می باشد. نوع نمونه قابل بررسی: مایع تجمع یافته در...
ادامه مطلب

مایعات بدن (۴)

تجمع مایع در پلور ( جنب) کاربرد بالینی:بررسی علت التهاب پرده جنب و تجمع مایع در جنب، التهاب پردۀ جنب به دلایل عفونی، غیرعفونی می باشد که در حالت موجب افزایش مایع جنب در فضای جنبی می شود. مایع تجمع یافته می تواند در خون، مایع لنفی و با یک اکزودای التهابی باشد. مایع پلور به دو نوع ترانسوداتی و و اگزدواتیو تقسیم بندی می شود: مایع پلور طبیعی ترانسودا می باشد که بر اثر کاهش فشار انکوتیک پلاسما و یا افزایش فشار هیدورستاتیک مویرگ ها ایجاد می شود. حالت اگزودا نیز به علت عفونت...
ادامه مطلب


دانلود اپلیکیشن اندروید پارامد پارامد-اپلیکیشن رد کردن