کاندیدیازیس    Candidasis

کاندیدیازیس    Candidasis بیماریزایی: کاندیدیازیس یک عفونت حاد یا تحت حاد است که در دهان٬ پوست٬ واژن٬‌ناخنها٬‌برونش و ریه باعث ایجاد عفونت می گردد. از مهمترین و شایعترین بیماریهای قارچی فرصت طلب است و مهمترین عامل آن کاندیدیا آلبیکنس  است. ساکن طبیعی دستگاه گوارش٬ مخاط دهان٬ واژن و پوست است و عدم وجود آن در طبیعت به علت وجود باکتری بنام باکتریومکاندیدوسترئنس  می باشد. کاندیدیازیس به سه فرم جلدی٬ جلدی مخاطی و سیستمیک دیده می شود. - کاندیدیاز جلدی: شامل عوارض و حالتهای...
ادامه مطلب

کریپتوکوکوزیس Cryptococcosis

کریپتوکوکوزیس Cryptococcosis بیماریزایی: کریپتوکوکوزیس عفونت مزمن٬ تحت حاد و ندرتاً حاد ریوی٬ مغزی و سیستمیک است. عامل بیماری٬ مخمر کریپتوکوکوس نئورفورمنس است. در افرادی که دچار نقص سیستم ایمنی شده اند عفونت اولیه ممکن است به سرعت منتشر شده به صورت بیماری حاد کشنده در آید. در بیمارانی که از نظر دفاع سیستم ایمنی دارای قدرت کافی هستند عفونت مزمن به طور نادر ظاهر شده و می تواند سبب ایجاد عفونت سیستمیک جلدی یا مغزی شود که این افراد با درمان دارویی بهبود می یابند. فرم اولیه...
ادامه مطلب

موکورمایکوزیسMucormycosis

موکورمایکوزیسMucormycosis بیماریزایی: موکومایکوزیس یک بیماری حاد و کشنده با سیر سریع است و در افرادی که دارای نقص سیستم ایمنی می باشند توسط قارچ های دسته موکورال ایجاد می گردد. عامل بیماری از راه بینی٬ دهان٬ صورت ٬ دستگاه گوارش و پوست وارد و باعث درگیری اندام های مذکور می شود و گاهی قارچ از طریق خون ممکن است به سایر اندامها انتشار یابد و در عروق خونی باعث آمبولی و نکروز نسوج اطراف گردد. عفونت بیشتر در افراد دیابتیک٬ سوختگی شدید٬ لوسمی٬ لنفوم و در بچه های دچار سوء تغذیه...
ادامه مطلب

 آسپرژیلوزیس Aspergillosis

 آسپرژیلوزیس Aspergillosis بیماریزایی: آسپژیلوزیس یک نوع از عفونت های قارچی فرصت طلب انسان و حیوان است که در اثر گونه های مختلف قارچ آسپرژیلوس ایجاد می گردد. علائم کلینیکی و شدت بیماری بستگی به شرایط فیزیولوژیک بدن میزبان و اندام های درگیر عفونت و گونه های مختلف آسپرژیلوس دارد. تمام گونه های آسپرژیلوس نسبت به حرارت مقاومند. بیماری از طریق کادر پزشکی منتقل می شود. شایان ذکر است که بیماری در ایران بعد از عمل جراحی زیاد دیده شده است. آسپرژیلوس دارای کونیدی بازیپتال است...
ادامه مطلب

سایر بیماری های قارچی سیستمیک (پاتوژن های حقیقی)

سایر بیماری های قارچی سیستمیک (پاتوژن های حقیقی) ۱) بلاستومیکوزیس Blastomycosis عفونت گرانولوماتوز چرکی است که مبدا ریوی داشته و از این راه به سایر اندام های بدن بخصوص پوست و استخوان سرایت می کند. راه انتقال بیماری از طریق استنشاق کونیدی قارچ در گرد و غبار است. عامل بیماری قارچ دو شکلی بلاستومیسسدرماتیدیس  است. بلاستومیکوزیس دارای سه مرحله است: ۱- بلاستومیکوزیس ریوی: عفونت ریوی همراه با سرفه های خشک٬‌ گرفتگی صدا٬‌درد پهلو و تب است. ۲- ضایعات جلدی و استخوانی: در اثر تلقیح...
ادامه مطلب

هیستوپلاسموزیس٬ بیماری دارلینگ٬ بیماری غار Histoplasmosis

هیستوپلاسموزیس٬ بیماری دارلینگ٬ بیماری غار Histoplasmosis بیماریزایی: هیستوپلاسموزیس یک نوع عفونت گرانولوماتوز قارچی است که در اثر استنشاق کونیدی های قارچ بوجود می آید. عامل اصلی هیستوپلاسموزیس٬ قارچ دو شکلی هیستوپلاسماکپسولاتوم است. هیستوپلاسموزیس دارای سه مرحله می باشند که عبارتند از: ۱- هیستوپلاسموزیس حاد اولیه: قارچ عامل بیماری در ریه مستقر است و فرد دارای علائمی چون سرفه٬‌تنگی نفس٬ سیانوز٬ خلط خونی و تب و لرز است. ۲- هیستوپلاسموز مزمن: در ریه این بیماران ضایعات...
ادامه مطلب

کروموبلاستومایکوزیس Choromoblastomycosis

کروموبلاستومایکوزیس Choromoblastomycosis بیماریزایی: کروموبلاستو مایکوزیس بیماری غیر مسری مزمن پوست و بافتهای زیر جلدی است که توسط بعضی از قارچهای ساپروفیت ساکن در خاک بوجود می آید. شایعترین فرم بیماری شکل زگیلی آن است. پاها جایگاه اصلی عفونت هستند ولی دستها٬ گوش ها و قفسه صدری شکم هم گرفتار می شوند. عفونت از طریق مجاری لنفاوی منتشر می گردد و گاهی مغز و استخوان ها را نیز درگیر می کند. قارچهای عامل بیماری دارای پیگمان های قهوه ای روشن٬ زرد قهوه ای مایل به سیاه می باشند که...
ادامه مطلب

اسپوروتریکوزیس Sporotrichosis

اسپوروتریکوزیس Sporotrichosis بیماریزایی: اسپوروتریکوزیس یک عفونت مزمن قارچی با ضایعات ندول مانند جلد و زیر جلدی و غدد لنفاوی مجاور همراه با چرک و زخم و جراحت است. عامل بیماری قارچ دو شکلی   اسپوروتریکس شنکئی است که از طریق ضربه و خار یا تیغ گیاهان و یا اجسام برنده و نوک تیز وارد پوست شده و ایجاد عفونت می کند. اسپوروتریکس در طبیعت در خاک و چوب گیاهان وجود دارد. اسپوروتریکوزیس به ۴ فرم جلدی لنفاوی٬ جلدی٬ جلدی مخاطی٬ خارج جلدی یا منتشر ریوی دیده می شود. الف- اسپوروتریکوزیس...
ادامه مطلب

مایستوما   Mycetoma     

مایستوما   Mycetoma کاربرد بالینی: مایستوما تومورهای گرانولومایی شکل بافتهای زیرجلدی است و عوامل ایجاد کننده آن اکتینومیست و اومیست (قارچ های حقیقی) هستند. بنابراین بطور کلی دو نوع مایستوم خواهیم داشت: ۱- مایستوما اکتینومیکوتیک ۲- مایستوما اومیکوتیک در صورتیکه عامل بیماری باکتری باشد بیماری را بوتریومیکوز  می نامند. بوتریومیکوزیس توسط تعدادی از باکتریها از جمله استافیلوکوک٬‌ پروتئوس٬ اشریشیاکلی٬ پسودوموناس و استرپتوکوک ایجاد می شود. مایستوم اکتینومیکوتیک در نواحی...
ادامه مطلب

روش نمونه برداری و تشخیص آزمایشگاهی درماتوفیتها

روش نمونه برداری و تشخیص آزمایشگاهی درماتوفیتها الف) روش نمونه برداری: ۱- مو: مو را در چند میلی متری پوست سر توسط یک قیچی استریل کوتاه کرده و ضایعات را با لامپ وود مورد بررسی قرار داده تا برخی از درماتوفیتها (میکروسپورم ها) که ایجاد فلورسانس می نمایند مشخص گردند. سپس تعدادی از موهای فلورئوسانس دار٬ موهای تغییر رنگ داده و موهای شکسته را بوسیله موچین استریل از محل ضایعات برداشت می کنیم. اگر مو فلوئورسانس نداشته باشد از ناحیه آلوده برداشت می نمایند٬ برداشت نمونه...
ادامه مطلب