سیستم محلول دیالیز خشک مرکزی

بــا پياده ســازي ايــن سيســتم، هزينه هــاي جابجايــي، نگهــداري و توليــد محلــول دياليــز بــه حداقــل ميرســد و

محلــول دياليــزبــا کيفيــت تضمين شــده بــراي خدمــات دياليــز توليــد ميشــود. ايــن سيســتم در اروپــا

به ســرعت در حــال گســترش اســتو تجربــه جديـدي در کشـور ايـران اسـت.

شـرکت نواتيـس طـب بـا توجـه بـه دسـتيابي بـه فنـاوري تصفيـه آب دياليـز و آشـنايي کامـل

بـا فرآينـد دياليـز و عملکـرد ماشـين دياليــز، قــادر اســت سيســتم محلــول دياليــز خشــک بــه صــورت مرکــزي را بــا 10 ســال گارانتــي

در مراکــز عالقه منــد بــه ايــن سيســتم نصــب و راه انــدازي کنــد و خدمــات نگهــداري کل سيســتم را نيــز بهصــورت رايــگان انجــام دهــد.

ايـن سيسـتم قابليـت تأميـن انـواع مختلـف محلـول را دارد؛ بـه ايـن صـورت کـه سيسـتم پـودر مربوطـه بـه دسـتگاه وصـل ميشـود

و کليـه عمليـات بعـدي شـامل آبکشـي، اختـاط، اندازهگيـري و رسـاندن غلظـت مـورد نيـاز و تزريـق محلـول بـه خـط به صـورت خـودکار

انجـام خواهـد شـد.

ویژگیهای فنی

• کاهش فضاي انبارش به دليل عدم نياز به گالنهاي حجيم محلول

• حذف هزينه حمل ونقل محلول به عنوان يک محصول حجيم و سنگين

• همخواني با استاندارد آب دياليز به عنوان آب ورودي با توجه به وجود سيستم هاي تصفيه آب دياليز در تمام بخش ها

• امکان توليد انواع محلول دياليز بدون امکان اشتباه و به صورت کام ًال خودکار

0/5 ( 0 بازدید )

بازدیدها: 14

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیستم محلول دیالیز مرکزی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال درخواست خرید یا استعلام قیمت
در این فرم می توانید درخواست خرید یا استعلام قیمت برای شرکت فروشنده ارسال کنید
لطفا نام و مدل محصول موزد نظر را وارد کنید
لطفا درخواست خرید یا استعلام قیمت را به طور کامل وارد کنید
نام مرکز آزمایشگاهی یا دانشگاهی و یا شرکت را وارد کنید.
لطفا استان و شهر خود را وارد کنید
0/5 ( 0 بازدید )

بازدیدها: 14

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: شرکت نواتیس طب
  • فروشنده: شرکت نواتیس طب
  • آدرس: ایران ، تهران ، ضلع غربی سعادت آباد نبش کوچه میرزایی‌(پانزدهم )، شماره 44 . طبقه منفی یک.
    تهران
    تهران
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.