آبسه کبدی

آبسه کبدی                                                                             کاربرد بالینی: تشخیص علت آبسه های چرکی و آمیبی کبدی، آبسه های چرکی کبد معمولاً به صورت ثانویه در اثر باکتریمی، سپتی سمی یا کلانژیت چرکی ایجاد می شوند ولی موارد بدون علت هم در ایجاد آن دیده می شود. ارگانیسم ها و عواملی که در ایجاد آبسه های کبدی دخالت دارند عبارتند از: اشریشیاکولی، استرپتوکوک غیرهوازی، استرپتوکوک فکالیس، استافیلوکوک اورئوس و گاهی سالمونلا تیفی و در برخی موارد...
ادامه مطلب