سیگموئید و سکوپی Sigmoidoscopy

سیگموئید و سکوپی Sigmoidoscopy کاربرد بالینی: تشخیص علت عفونت های روده بزرگ، سیگموئید سرکوپ علاوه بر مشاهده روده تحتانی، جهت بیوپسی و نمونه برداری برای آزمایش میکروسکوپی و کشت آمیب، بالانتیدیوم، شیستوزوما، شیگلا، کولیت سلی و پروکتیت سوزاکی دارای ارزش تشخیصی می باشد. نوع نمونه قابل بررسی: مواد نکروزه و چرک حاصل از بیوپسی پرده مخاط روده. روش نمونه برداری: نمونه برداری با دستگاه سیگموئیدوسکوپ و توسط پزشک انجام می گیرد. تشخیص آزمایشگاهی: ۱- آزمایش مستقیم: مایع حاصل از...
ادامه مطلب

تجزیه گرهای ادراری (Refract meter)

آنالایزرهای ادرار، آنالیتهای مشخص موجود در ادرار را بصورت نیمه کمی تعیین و غلظت آنها را در نمونه ادرار مشخص می کنند.

ادامه مطلب