اریتراسما Erythrasma

اریتراسما Erythrasma بیماریزایی: اریتراسما عفونت مزمن لایه شاخی پوست است که بیشتر در نواحی چین دار بدن مانند کشاله ران٬زیر سینه٬ زیر بغل و بین انگشتان به صورت لکه های صاف قرمز یا قرمز مسی تا قهوه ای٬ بدون وزیکول٬‌التهاب و ترشح دیده می شود. عامل بیماری آن کورینهباکتریوممینوتیسیموم می باشد٬ بیشترین قسمتی که عفونت معمولا در آن مشاهده می شود کشاله ران است و شیوع بیماری در مردان و مناطق گرم و مرطوب بیشتر است. عامل این بیماری ممکن است همراه با استافیلوکوک و پسودومانوس یا...
ادامه مطلب