آزمایش مدفوع از نظر ویروس  

آزمایش مدفوع از نظر ویروس                                                  کاربرد بالینی: تشخیص گاستروآنتریت ایجاد شدۀ توسط ویروس های پولیو، روتاویروس، آنتروویروس، آدنو ویروس، راه انتقال این ویروس ها مدفوعی- دهانی است توسط آب و مواد غذایی آلوده شده با مدفوع آلوده به انسان سرایت می کنند. روتا ویروس ها عامل عمدۀ اسهال شیرخواران و کودکان بین ۶ تا ۲ سال هستند و بالغینی که در ارتباط با این کودکان هستند ممکن است دچار عفونت شوند که علائم بیماری به ندرت این افراد از...
ادامه مطلب

بررسی مدفوع از نظر باکتریایی   stool for Enteropathogenic Bacteria

 بررسی مدفوع از نظر باکتریایی   stool for Enteropathogenic Bacteria کاربرد بالینی: تشخیص گاستروآنتریت حاد که می تواند توسط باکتری هایی چون کلستریدیوم دیفیسیل، استافیلوکوک اورئوس، سالمونلا، شیگلا، آئروموناس، اشریشیاانترتوکسیژنیک، ویبریوکلرآ، یریسنیاانترکولتیکا، کمپیلوباکترژوژنونی ایجاد شود. موارد نامبرده شدۀ فوق پاتوژن های قسمت تحتانی دستگاه گوارش می باشند. در حالیکه فلورنرمال قسمت تحتانی دستگاه گوارش را پسودموناس ها، استافیلوکوک های کوآگولاز منفی، انتروکوک ها و برخی از بی...
ادامه مطلب

سیگموئید و سکوپی Sigmoidoscopy

سیگموئید و سکوپی Sigmoidoscopy کاربرد بالینی: تشخیص علت عفونت های روده بزرگ، سیگموئید سرکوپ علاوه بر مشاهده روده تحتانی، جهت بیوپسی و نمونه برداری برای آزمایش میکروسکوپی و کشت آمیب، بالانتیدیوم، شیستوزوما، شیگلا، کولیت سلی و پروکتیت سوزاکی دارای ارزش تشخیصی می باشد. نوع نمونه قابل بررسی: مواد نکروزه و چرک حاصل از بیوپسی پرده مخاط روده. روش نمونه برداری: نمونه برداری با دستگاه سیگموئیدوسکوپ و توسط پزشک انجام می گیرد. تشخیص آزمایشگاهی: ۱- آزمایش مستقیم: مایع حاصل از...
ادامه مطلب

پونکسیون غدد لنفاوی Lymph Node Puncture

پونکسیون غدد لنفاوی Lymph Node Puncture کاربرد بالینی: تشخیص علت لنفادنیت عفونی، لنفوگرانولوماونروم، سیفیلس، منونوکلئوز عفونی، توبرکلوزیس، بروسلوزیس، لیشمانیوز احشایی، توکسوپلاسموزیس و تریپانوز میازیس. در سیفلیس غدد لنفاوی نزدیک به شانکر اولین غدد هستند که بزرگ می شوند و در مراحل بعدی تمامم غدد لنفاوی درگیر می گردند. غدد سیفلیسی به شکل بادام، سفت، بدون درد و غیر چسبنده هستند. در منونوکلئوز عفونی مهم ترین قسمت درگیر غدد لنفاوی گردنی است و ورم لوزه ها و لنفوسیتوز و پشتی در...
ادامه مطلب

آبسه کبدی

آبسه کبدی                                                                             کاربرد بالینی: تشخیص علت آبسه های چرکی و آمیبی کبدی، آبسه های چرکی کبد معمولاً به صورت ثانویه در اثر باکتریمی، سپتی سمی یا کلانژیت چرکی ایجاد می شوند ولی موارد بدون علت هم در ایجاد آن دیده می شود. ارگانیسم ها و عواملی که در ایجاد آبسه های کبدی دخالت دارند عبارتند از: اشریشیاکولی، استرپتوکوک غیرهوازی، استرپتوکوک فکالیس، استافیلوکوک اورئوس و گاهی سالمونلا تیفی و در برخی موارد...
ادامه مطلب

جراحت و زخم ها Wound and Ulcers

جراحت و زخم ها Wound and Ulcers کاربرد بالینی: تشخیص علت زخم های عفونی، عفونت حاد پوستی ممکن است به دلایل باکتریایی، قارچی و انگلی باشد. باکتری هایی که در ایجاد عفونت و جراحت ها نقش دارند عبارتند از: استافیلوکوک اورئوس، استافیلوکوک اپیدرمیدیس، باسیل های کلی فرم، پسودوموناس آئروجینودا، پروتئوس، کلستریدیوم پرفرژنس و کلستریدیوم های دیگر، استرپتوکوک پنومونیه، باکتری ها، کورینه باکتریوم دیفتریه، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم اولسرانس، از جمله بیماری های...
ادامه مطلب

مجاری تنفسی تحتانی Lower Respirrstory Tract

مجاری تنفسی تحتانی Lower Respirrstory Tract کاربرد بالینی: تشخیص علت عفونت مجاری تنفسی تحتانی، مجاری تنفسی تحتانی شامل زیر فارنکس، حنجره، بروشنهای ریه ها است. عفونت های مجاری تنفسی تحتانی نیز برونشیت آبسه های ریوی، پنومونی، توبرکلوز ریوی تراکوئید و تورم پردۀ جنب می باشند. ۱- برونشیت: که در ایجاد آن عواملی چون هموفیلوس آنفلونزا، استرپتوکوک پنومونیه و مورگسلا کاتارالیس نقش دارند. ۲- آبسه های ریوی: شایعترین عوامل آبسه های ریوی باکتری های بی هوازی مثل پپتواسترپتوکوک، پپتوکک...
ادامه مطلب

لکه های پوستی و تراشه های بینی( جذام)

لکه های پوستی و تراشه های بینی( جذام) کاربرد بالینی: تشخیص عامل جذام و برآورد تعداد و شکل باسیل های اسیدفست توسط مطالعه میکروسکوپی گسترش های رنگ آمیزی شده پوست و تراشه های مخاط بینی. مایکوباکتریوم لپره عامل بیماری جذام است که یک بیماری سیستمیک مزمن و مخصوص انسان می باشد و در اکثر اوقات با ضایعات پوستی یا نقاط فاقد حس مشخص می شود. از روی علائمم بالینی، خصوصیات باکتریولوژیک، ایمنولوژیک و هسیتوپاتولوژیک بیماری جذام را به ۵ گروه تقسیم بندی می کنند که عبارت اند از: ۱- جذام...
ادامه مطلب

سواب بزاقی و ملتحمه ای برای ویروس هاری

سواب بزاقی و ملتحمه ای برای ویروس هاری Saliva and Conjunctival Swab for Rabies Virus کاربرد بالینی: تشخیص ویروس عامل هاری. ویروس هاری یا R V در دستۀ رابدوویروس های حیوانی قرار دارد که برای انسان و برخی حیوانات بیماری زاست سگ و گربه مهمترین منبع عفونت هاری برای انسان هستند. ویروس هاری یک ویروس نوروترپ است و پس از گزش و تماس بزاق حیوان آلوده با زخم، ویروس به صورت موضعی در زخم تکثیر یافته و از طریق اعصاب مرکزی مهاجرت نموده و با تخریب سلول های عصبی موجب آنسفالیت و مرگ میزبان می شود. همچنین...
ادامه مطلب

ترشح گوش   

ترشح گوش                                                                           کاربرد بالینی: تشخیص عامل اوتیت خارجی یا میانی، میکروارگانیسم های بیماری زا در ترشحات گوش شامل استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه  استرپتوکوک پنومونیه، هموفیلوس آنفلونزا، سودوموناس آئروجینوزا می باشد. برای ترشحات مزمن گوش نمونه های باکتروئید و قارچ علاوه بر ارگانیسم های نامبرده شده می توانند در عفونت های گوش میانی گزارش شوند. نوع نمونه قابل بررسی: چرک و ترشحات...
ادامه مطلب