روش آویدن – بیوتن   (Avidin – biotin technique)

روش آویدن – بیوتن   (Avidin – biotin technique) بیوتین یک ویتامین با وزن مولکولی پائین را می­توان با پیوندهای کووالانت به آنتی­بادی اولیه متصل کرد و یک کنژوگه بیوتین آنتی­بادی ایجاد کرد که وقتی به برش بافتی اضافه می­شود در محل آنتی­ژن مورد نظر متصل گردد. آویدین گلیکوپروتئین سفیده­ی تخم ­مرغ ۴ محل اتصال برای بیوتین دارد. بنابراین آویدین را می­توان به عنوان پلی برای رنگ­آمیزی ایمونو آنزیمی چند لایه کاربرد دارد. افزودن آویدینی که به صورت شیمیایی با horseradish Peroxidase کنژوگه شده...
ادامه مطلب