ترشح گوش   

ترشح گوش                                                                           کاربرد بالینی: تشخیص عامل اوتیت خارجی یا میانی، میکروارگانیسم های بیماری زا در ترشحات گوش شامل استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه  استرپتوکوک پنومونیه، هموفیلوس آنفلونزا، سودوموناس آئروجینوزا می باشد. برای ترشحات مزمن گوش نمونه های باکتروئید و قارچ علاوه بر ارگانیسم های نامبرده شده می توانند در عفونت های گوش میانی گزارش شوند. نوع نمونه قابل بررسی: چرک و ترشحات...
ادامه مطلب