دراکونکولوس مدینن سیس   Dracunculus medinesis

دراکونکولوس مدینن سیس        Dracunculus medinesis بیولوژی: فیلاریا مدینن­سیس، فیلردومدین و کرم گینهنیز از نام­های دیگر این انگل است. ضمن اینکه در فارسی این کرم به نام­های کرم پیوک، رشته و کرم مدینه معروف است. کرم نر به طول ۴۰-۲۰ میلیمتر و ماده ۱۰۰ – ۵۰ سانتیمتر می­باشد. پس کرم ماده خیلی بزرگ­تر از نر است. کرم نر دارای یک دم مخروطی شکلف دو عدد اسپیکول نامساوی و یک گوبرناکولوم  است. سیر تکامل و بیماریزایی: پس از انجام حفت­گیری بین کرم نر و ماده در داخل بدن از بین رفته و ماده...
ادامه مطلب