روش آویدن – بیوتن   (Avidin – biotin technique)

روش آویدن – بیوتن   (Avidin – biotin technique) بیوتین یک ویتامین با وزن مولکولی پائین را می­توان با پیوندهای کووالانت به آنتی­بادی اولیه متصل کرد و یک کنژوگه بیوتین آنتی­بادی ایجاد کرد که وقتی به برش بافتی اضافه می­شود در محل آنتی­ژن مورد نظر متصل گردد. آویدین گلیکوپروتئین سفیده­ی تخم ­مرغ ۴ محل اتصال برای بیوتین دارد. بنابراین آویدین را می­توان به عنوان پلی برای رنگ­آمیزی ایمونو آنزیمی چند لایه کاربرد دارد. افزودن آویدینی که به صورت شیمیایی با horseradish Peroxidase کنژوگه شده...
ادامه مطلب
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!