طبقه بندی قارچها

طبقه بندی قارچ ها ساپروفیتها:  به راحتی روی تمام محیطهای موجود رشد می کنند و چون دارای رشدی سریعتر از قارچهای بیماریزا می باشند٬ محیط کشت را بسرعت پر می کنند و مانع از رشد قارچ واقعی عامل بیماری می گردند. برخی از آنها٬ ساپروفیتهای فرصت طلب می باشند که در افراد دارای نقص سیستم ایمنی بیماری ایجاد می کنند. الف) سبز آبی: اسپرژیلوس٬ پنی سیلیوم٬ اسکوپولاریوپسیس٬ پسیلومایسس. ب) سیاه: آلترناریا٬ کوروولاریا٬ کلادوسپوریوم٬ هلمنتوسپوروم٬ نیگروسپورا. ج) پشمی یا پشمکی:...
ادامه مطلب