لکه های پوستی و تراشه های بینی( جذام)

لکه های پوستی و تراشه های بینی( جذام) کاربرد بالینی: تشخیص عامل جذام و برآورد تعداد و شکل باسیل های اسیدفست توسط مطالعه میکروسکوپی گسترش های رنگ آمیزی شده پوست و تراشه های مخاط بینی. مایکوباکتریوم لپره عامل بیماری جذام است که یک بیماری سیستمیک مزمن و مخصوص انسان می باشد و در اکثر اوقات با ضایعات پوستی یا نقاط فاقد حس مشخص می شود. از روی علائمم بالینی، خصوصیات باکتریولوژیک، ایمنولوژیک و هسیتوپاتولوژیک بیماری جذام را به ۵ گروه تقسیم بندی می کنند که عبارت اند از: ۱- جذام...
ادامه مطلب