مجاری تنفسی تحتانی Lower Respirrstory Tract

مجاری تنفسی تحتانی Lower Respirrstory Tract کاربرد بالینی: تشخیص علت عفونت مجاری تنفسی تحتانی، مجاری تنفسی تحتانی شامل زیر فارنکس، حنجره، بروشنهای ریه ها است. عفونت های مجاری تنفسی تحتانی نیز برونشیت آبسه های ریوی، پنومونی، توبرکلوز ریوی تراکوئید و تورم پردۀ جنب می باشند. ۱- برونشیت: که در ایجاد آن عواملی چون هموفیلوس آنفلونزا، استرپتوکوک پنومونیه و مورگسلا کاتارالیس نقش دارند. ۲- آبسه های ریوی: شایعترین عوامل آبسه های ریوی باکتری های بی هوازی مثل پپتواسترپتوکوک، پپتوکک...
ادامه مطلب