آسکاریس  لومبریکوئیدس  Aacaris Lumbricoides

آسکاریس  لومبریکوئیدس-  Aacaris Lumbricoides بیولوژی: این کرم را کرم حلقوی بزرگ روده می­نامند. در کشور ما شایع­ترین آلودگی کرمی و پس از اکسیور شایع­ترین کرم انگلی انسان در دنیا و به­خصوص در مناطق گرمسیری می­باشد. طول کرم نر ۳۰- ۱۵ سانتیمتر و طل کرم ماده ۳۵ – ۲۰ سانتیمتر می­باشد. کرمی است سفید یا کرم رنگ، دهان دارای سه لب، فاقد حفره­ی دهانی و حلق، مری فاقد اتساع و کرم نر دارای دو اسپیکول مساوی و فاقد گوبرناکولوم می­باشد. دارای دو نوع تخم بارور و غیر بارور می­باشد. تخم غیر...
ادامه مطلب