هضم پروتئولیتیک آنزیمی (Protolytic enzyme digestion)

هضم پروتئولیتیک آنزیمی     (Protolytic enzyme digestion) استفاده از فرمالین به عنوان فیکساتیو باعث اتصال متقاطع ملکول­های آنتی­ژن و در نتیجه پنهان شدن محل­های آنتی­ژنتیک می­شود. استفاده از آنزیم­های پروتئولیتیک باعث شکستن اتصالات متقاطع شده و لذا خواص آنتی ­ژنتیک آن­ها را پدیدار می­سازد. تریپسین و پپسین گاوی آنزیم­هایی هستند که به­طور شایع استفاده می­شوند. تفسیر طرح رنگ ­آمیزی   (Interpretation of staining patterns of staining) تفسیر نتایج رنگ­آمیزی به مهارت و تجربه نیازداشته و شخص نه تنها...
ادامه مطلب