پونکسیون غدد لنفاوی Lymph Node Puncture

پونکسیون غدد لنفاوی Lymph Node Puncture کاربرد بالینی: تشخیص علت لنفادنیت عفونی، لنفوگرانولوماونروم، سیفیلس، منونوکلئوز عفونی، توبرکلوزیس، بروسلوزیس، لیشمانیوز احشایی، توکسوپلاسموزیس و تریپانوز میازیس. در سیفلیس غدد لنفاوی نزدیک به شانکر اولین غدد هستند که بزرگ می شوند و در مراحل بعدی تمامم غدد لنفاوی درگیر می گردند. غدد سیفلیسی به شکل بادام، سفت، بدون درد و غیر چسبنده هستند. در منونوکلئوز عفونی مهم ترین قسمت درگیر غدد لنفاوی گردنی است و ورم لوزه ها و لنفوسیتوز و پشتی در...
ادامه مطلب