تکنیک­های ایمونوآنزیمی(Immuni enzyme thchniques)

تکنیک­های ایمونوآنزیمی(Immuni enzyme thchniques) اساس این تکنیک­ها بر پایه­ی اتصال یک آنزیم به یک آنتی­بادی اختصاصی استوار است. فعالیت آنزیم باعث ایجاد تغییر رنگ قابل رویت در محل کمپلکس آنتی­بادی و آنزیم و آنتی­ژن در بافت می­شود. سردسته­ی این آنزیم­ها Horeseradish peroxidase است. از سایر آنزیم­ها می­توان Alkaline phosphatase نام برد. رنگ­ آمیزی ایمونوآنزیمی مستقیم  (Direct immunoenzyme staining) در این روش از یک آنتی­بادی کنژوگه با آنزیم جهت ترکیب با آنتی­ژن بافتی مورد نظر استفاده می­شود. سپس برش با...
ادامه مطلب