بررسی مدفوع از نظر باکتریایی   stool for Enteropathogenic Bacteria

 بررسی مدفوع از نظر باکتریایی   stool for Enteropathogenic Bacteria کاربرد بالینی: تشخیص گاستروآنتریت حاد که می تواند توسط باکتری هایی چون کلستریدیوم دیفیسیل، استافیلوکوک اورئوس، سالمونلا، شیگلا، آئروموناس، اشریشیاانترتوکسیژنیک، ویبریوکلرآ، یریسنیاانترکولتیکا، کمپیلوباکترژوژنونی ایجاد شود. موارد نامبرده شدۀ فوق پاتوژن های قسمت تحتانی دستگاه گوارش می باشند. در حالیکه فلورنرمال قسمت تحتانی دستگاه گوارش را پسودموناس ها، استافیلوکوک های کوآگولاز منفی، انتروکوک ها و برخی از بی...
ادامه مطلب