جراحت و زخم ها Wound and Ulcers

جراحت و زخم ها Wound and Ulcers کاربرد بالینی: تشخیص علت زخم های عفونی، عفونت حاد پوستی ممکن است به دلایل باکتریایی، قارچی و انگلی باشد. باکتری هایی که در ایجاد عفونت و جراحت ها نقش دارند عبارتند از: استافیلوکوک اورئوس، استافیلوکوک اپیدرمیدیس، باسیل های کلی فرم، پسودوموناس آئروجینودا، پروتئوس، کلستریدیوم پرفرژنس و کلستریدیوم های دیگر، استرپتوکوک پنومونیه، باکتری ها، کورینه باکتریوم دیفتریه، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم اولسرانس، از جمله بیماری های...
ادامه مطلب